ABC postępowania celnego

ABC postępowania celnego

Znalazłeś błąd w swoim zgłoszeniu celnym? Jak najszybciej wystąp do właściwego organu z wnioskiem o skorygowanie zgłoszenia celnego! Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych informacji na temat trybu, w jakim Twój wniosek zostanie rozpatrzony.

1.    Ogólne informacje nt. postępowań.

a)      Ustawowy czas przewidziany na rozpatrzenie wniosku przez organy celne wynosi 120 dni.

b)     Realny czas rozpatrywania wniosków jest zwykle krótszy i wynosi od 20 do 45 dni, jakkolwiek trzeba wziąć poprawkę na fakt, iż obecna sytuacja może powodować opóźnienia. Zdarzają się także Urzędy Celno-Skarbowe, którym proces wydania decyzji zabiera znacznie więcej czasu nawet w normalnych warunkach.

c)      Jeśli zmiana, o którą wnioskuje podmiot wpływa na dług celny, organy celne prowadzą postępowania dwutorowo: odrębnie jako postepowanie celne, i odrębnie podatkowe.

d)     Jeśli wniosek o korektę zgłoszenia celnego podpisuje pełnomocnik, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa szczególnego na formularzu PPS i uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 PLN.

e)     W przypadku uwzględnienia przez organy celne potrzeby zmiany danych
w zgłoszeniu celnym w zakresie kwoty długu celnego, zostaną wydane 2 decyzje: „celna” i „podatkowa”.

2.    Decyzje w zakresie cła.

a)      Zgodnie z art. 114 ust. 2 UKC, jeżeli powiadomienie o długu celnym jest wynikiem kontroli po zwolnieniu towarów, odsetki za zwłokę nalicza się od kwoty należności celnych przywozowych, od dnia powstania długu celnego do dnia powiadomienia
o tym długu (doręczenia decyzji).

b)     Do ustalenia stawki odsetek za zwłokę stosuje się stopę referencyjną ustalaną zgodnie z przepisami o NBP (art. 65 ust. 3 ustawy Prawo Celne).

c)      Obecnie stawka ta wynosi 8% (M.P.2016 poz. 20).

d)     Wraz z wymierzoną kwotą cła należy uiścić kwotę odsetek obliczoną od dnia powstania długu celnego do dnia powiadomienia o kwocie długu.

e)     Do wyliczenia odsetek można skorzystać z kalkulatora znajdującego się na stronie www.gofin.pl w zakładce „odsetki umowne/własne”.

f)       Organy celne mogą odstąpić od poboru odsetek, jeżeli ich kwota nie przekracza równowartości 10 EUR (art. 114 ust. 4 UKC).

g)      Od dnia doręczenia decyzji biegnie 10-dniowy termin, w którym należy uiścić kwotę wykazaną w tej decyzji (liczy się dni kalendarzowe, a nie robocze!).

h)     Wpłaty dokonuje się na rachunek bankowy IAS w Krakowie, którego dysponentem jest US w Nowym Targu, nr: 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000.

i)       Wpłaty należy dokonać zgodnie ze schematem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 391).

j)       W przypadku nieuiszczenia wskazanej kwoty w wyznaczonym terminie, zostaną naliczone i pobrane odsetki za zwłokę, w trybie art. 114 ust. 1 UKC.

k)      Zgodnie z art. 44 ust. 1 UKC, stronie służy prawo do odwołania się od otrzymanej decyzji do Dyrektora właściwej IAS, za pośrednictwem Naczelnika UCS, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

l)       Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (art. 45 ust. 1 UKC).

3.    Decyzje w zakresie podatku VAT.

a)      Zgodnie z art. 37 ust. 1a ustawy o VAT, w przypadku, gdy kwota podatku należnego z tytułu importu została określona w drodze decyzji, od niepobranej kwoty podatku pobierane są odsetki.

b)     Odsetki są liczone od dnia następującego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia powiadomienia o wysokości należności podatkowych (dnia doręczenia decyzji).

c)      Stawka odsetek wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami NBP, co daje na chwilę obecną wskaźnik 8%.

d)     Zgodnie z art. 37 ust. 1aa, stawkę odsetek można obniżyć do wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 ust. 1 Ordynacji Podatkowej (czyli do 4%), jeżeli zgłaszający:
• złoży wniosek o dokonanie sprostowania zgłoszenia celnego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego, oraz
• uiści w terminie 10 dni od dnia powiadomienia niepobraną na podstawie zgłoszenia celnego kwotę podatku wraz z odsetkami.

e)     Kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy podatkiem wynikającym z decyzji a podatkiem wykazanym w zgłoszeniu celnym wraz z odsetkami należy wpłacić w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tej decyzji na konto IAS w Krakowie, którego dysponentem jest US w Nowym Targu, nr: 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000.

f)       Wpłaty należy dokonać zgodnie ze schematem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 391).

g)      W przypadku nieuiszczenia wskazanej kwoty w wyznaczonym terminie, zostaną naliczone i pobrane odsetki za zwłokę, w trybie art. 53 § 1 Ordynacji Podatkowej.

h)     W myśl art. 53 § 3 Ordynacji Podatkowej, odsetki za zwłokę nalicza samodzielnie podatnik.

i)       Odsetki za zwłokę są naliczane od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku (art. 53 § 4 Ordynacji Podatkowej).

j)       Brak wpłaty w w/w terminie powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

k)      Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora właściwej IAS,
za pośrednictwem Naczelnika UCS, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Stosownie do art. 222 Ordynacji Podatkowej, odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Pamiętaj, że oprócz postępowania celnego i podatkowego, organy KAS mogą wobec Ciebie wszcząć również postępowanie karno-skarbowe ! Jeśli chcesz uniknąć ryzyka surowych kar, przewidzianych w Kodeksie Karno-Skarbowym, możesz zastosować instytucję tzw. „czynnego żalu”.

Zgodnie a art. 16 § 1 KKS: „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”. Zgodnie z § 4 cytowanego przepisu „zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu. Należy jednak pamiętać, iż  przepis § 1 stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym (Art. 16 § 2 KKS).

Ponadto zawiadomienie takie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość
o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Kodeks Karno-Skarbowy przewiduje grzywny od 870 zł (10 stawek dziennych x 87 zł) aż do 25.056.000 zł (720 stawek dziennych x max stawkę dzienną tj. 34 800 PLN). Tak, to nie pomyłka: ponad dwadzieścia pięć milionów złotych!

Jak widać, żartów nie ma, więc warto zadbać, aby nie narażać się na zapłatę grzywny. A jak to zrobić ? Dział Trade Compliance Rusak Business Services Sp. z o.o. pomoże uniknąć problemów z urzędem celnym już na etapie planowania Twojego biznesu, a następnie przeprowadzi audyt wdrożonych procesów, aby zweryfikować ich skuteczność. A jeśli mleko już się rozlało, poprowadzi Twoją sprawę tak, aby zminimalizować negatywne następstwa popełnionych błędów.

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Polecamy