Co jest przewozem drogowym, a co nim nie jest

Co jest przewozem drogowym, a co nim nie jest

Zgodnie z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego kierowca jest zobowiązany rejestrować automatycznie za pomocą tachografu tylko czas poświęcony na wykonywanie przewozów drogowych. Zatem, jeśli przewóz odbywa się tylko i wyłącznie po drogach, które nie należą do żadnej

Zgodnie z art. 4 litera a rozporządzenia 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji przepisów odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniających rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) 3820/85, przewóz drogowy oznacza każdą podróż odbywaną                  w całości lub częściowo po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez, używanym do przewozu osób lub rzeczy. Wynika z tego, iż aby dany transport uznać za przewóz drogowy, należy wykazać, że w całości lub przynajmniej  w części odbywał się po drogach publicznych. Zgodnie z ustawą z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, do kategorii takich dróg należą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

 

Domniemanie niedopuszczalne

Analizując pragmatykę stosowaną przez Inspekcję Transportu Drogowego, podczas kontroli prowadzonych w przedsiębiorstwach, można zaobserwować, że organy kontroli ignorują wspomnianą definicję. Kontrolerzy z całą pieczołowitością, analizują kilometr po kilometrze przebieg pojazdów, a następnie stwierdzając jakiekolwiek braki w zapisach tachografu, nakładają karę pieniężną, określoną w lp.11.4.1załącznika do ustawy o transporcie drogowym, tj. 500 zł za każdy brakujący dzień.

Zdarza się, że przy wydawaniu decyzji, brakujący przebieg przeliczano na liczbę brakujących dni i na tej podstawie nakłada się karę. Kontrolerzy w tym przypadku opierają się jedynie na domniemaniu faktycznym, zgodnie z którym każdy kilometr przebiegu pojazdu powinien mieć odzwierciedlenie w zapisie na wykresówkach, czy też na tachografie cyfrowym lub karcie kierowcy. Jest to domniemanie niedopuszczalne, gdyż nie wynika ono z jakichkolwiek przepisów, a jako domniemanie faktyczne jest sprzeczne z tzw. doświadczeniem życiowym.

 

Ręczny wpis

Dla zobrazowania, można przytoczyć kilka przykładów: załadunek drewna w lesie – wykonywany na drogach leśnych, przewozy wykonywane w obrębie zamkniętych budów, czy też załadunki towarów w magazynach, wykonywane przez pracowników tychże magazynów. Wspomniane czynności, związane wszakże z przemieszczaniem się pojazdu, nie wymagają automatycznej rejestracji przy użyciu tachografu, jednak by tak było, muszą zostać spełnione określone warunki.

Mianowicie jeśli załadunek i rozładunek wykonuje kierowca, który w danym dniu wykonywał przewóz drogowy, powinien on czas poświęcony na wykonywanie przewozów – nie będących przewozami drogowymi – wyrysować ręcznie na drugiej stronie wykresówki analogowej, bądź za pomocą funkcji wpisu manualnego nanieść na kartę kierowcy. Za każdym razem powinien   zaznaczyć, że jest to czas poświęcony na wykonywanie innych prac. Jeśli natomiast w danym dniu wykonywał tylko czynności, które nie mieszczą się w definicji przewozu drogowego, to przedsiębiorca powinien wystawić zaświadczenie o prowadzeniu pojazdu wyłączonego ze stosowania rozporządzenia 561/2006.

Poleć ten artykuł:

Polecamy