Dobry początek roku w produkcji

Dobry początek roku w produkcji

Po nieco słabszej końcówce 2018 roku, pierwsze tegorocznego dane GUS na temat produkcji sprzedanej przemysłu napawają optymizmem. Styczniowa produkcja sprzedana przemysłu zanotowała solidny wzrost, choć rok temu wyniki były jeszcze lepsze.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących 10 i więcej) była w styczniu br. o 6,1% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 8,7%) i o 7,4% wyższa w porównaniu z grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,7% wyższym w porównaniu z grudniem ub. roku.

 

W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 17,3%, napojów – o 17,2%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 15,1%, w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 13,3%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 10,9%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 10,0%, wyrobów z metali – o 8,0%, wyrobów tekstylnych – o 7,4%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 9,5%, metali – o 8,6%, odzieży – o 7,9%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 2,5%.

 

W styczniu br. wyższa w skali roku była produkcja we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych. Produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych wzrosła o 7,8%, dóbr inwestycyjnych o 6,2%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 6,1%, dóbr związanych z energią – o 5,2%, a dóbr zaopatrzeniowych – o 3,8%.

Poleć ten artykuł:

Polecamy