Energia napędza produkcję

Energia napędza produkcję

Dane GUS na temat produkcji przemysłowej w Polsce już drugi miesiąc z rzędu przyniosły zaskoczenie. Pomimo problemów z zapewnieniem ciągłości dostaw, po raz kolejny zanotowano solidny wzrost w odczycie dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu. Jednak największy wpływ miał na to sektor energetyczny, co może według analityków Pekao24 wskazywać na rosnącą sprzedaż naszej energii za granicę.

W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,8% w porównaniu z październikiem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,0% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z wrześniem br. wzrosła o 2,3%. W okresie styczeń – październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 14,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 2,7%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w październiku br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 9,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,0% wyższym w porównaniu z wrześniem br.

Źródło: GUS

W większości głównych grupowań przemysłowych w październiku br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią – o 27,3%, w mniejszym stopniu dóbr zaopatrzeniowych – o 9,5%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 4,4% i dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 3,1%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr inwestycyjnych – o 3,4%.

Według wstępnych danych w październiku br., w stosunku do października ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 21,9%, maszyn i urządzeń – o 18,6%, papieru i wyrobów z papieru – o 14,7%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 13,8%, wyrobów z metali – o 13,0%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 12,1%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 11,9%, w produkcji metali – o 11,7%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 9 działach, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 19,5%, urządzeń elektrycznych – o 3,1%.

W porównaniu z wrześniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w październiku br. odnotowano w 18 działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 10,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,4%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 4,7%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,2%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem br., wystąpił w 16 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 21,6%, w produkcji urządzeń elektrycznych – o 4,6%, napojów – o 3,5%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 2,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 2,3%.

Poleć ten artykuł:

Polecamy