ID Logistics dla CSR – pierwsze podsumowanie

ID Logistics dla CSR – pierwsze podsumowanie

ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, podsumowuje postępy w realizacji strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), rok po jej ogłoszeniu i wyznaczeniu 10 celów.

Eric Hémar, prezes i CEO ID Logistics, mówi: – Rok po ogłoszeniu celów CSR, ID Logistics jest na najlepszej  drodze do ich osiągnięcia, gdyż 9 z 10 celów realizowanych jest zgodnie z założeniami planu działań do 2030 roku, a nawet go wyprzedza. Grupa, od początku zobowiązana do odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia, dołoży wszelkich starań, aby stać się jednym z wiodących graczy CSR.

3 filary strategii

Strategia CSR Grupy ID Logistics opiera się na 3 filarach: społecznym, środowiskowym  i socjalnym.

• Ukierunkowani na kwestie społeczne: promocja awansów wewnętrznych, integracji i zmniejszenia wypadkowości w pracy (cel: – 40% w 2027 vs. 2018)

ID Logistics wspiera awans społeczny pracowników, jednocześnie promując integrację osób z niepełnosprawnością i różnorodność. Ma być wzorem w branży w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z kluczowych celów jest zobowiązanie do zmniejszenia wskaźników wypadkowości o 40% do 2027 r. dla wszystkich pracowników, etatowych i tymczasowych. Firma rozszerzyła program szkoleń wewnętrznych, prowadzi stałe pomiary i kontrolę wskaźników, wdraża też rozwiązania technologiczne, opracowane przez zespoły ds. innowacji.

• Ukierunkowani na środowisko: zmniejszenie zużycia mediów i ilości odpadów (cel: redukcja o 40% śladu CO2 w magazynach w zakresie 1 i 2 w 2030 vs. 2018)

Grupa wdraża politykę, której celem jest zmniejszenie zużycia energii i generowania odpadów oraz redukcja śladu węglowego z działalności o 40% do 2030 r., z wyłączeniem kompensacji. Każdy dyrektor magazynu może zidentyfikować czynniki wspierające redukcję emisji CO2 i porównać je z innymi oddziałami. ID Logistics zmniejsza zużycie energii zgodnie ze specyfiką obiektów i dąży do dekarbonizacji miksu energetycznego. Na etapie przetargów i przedłużania umów proponuje klientom rozwiązania niskoemisyjne.

• Ukierunkowani na społeczność lokalną: grupa zachęca do realizacji inicjatyw lokalnych, w oparciu o wartości: Przedsiębiorczość i Wsparcie. Przykłady projektów: utworzenie w Brazylii organizacji pozarządowej IDEBRA, wspierającej edukację młodzieży w fawelach, zawarcie we Francji partnerstwa ze stowarzyszeniem promującym kulturę wśród młodych ludzi z trudnych środowisk, podpisanie umowy z AGEFIPH, na rzecz integracji w magazynach pracowników z niepełnosprawnością. Firma realizuje tego typu projekty w krajach, gdzie jest obecna.

10 celów – postępy i realizacja

• Społeczny

1. Kodeks Etyki –  realizacja przed terminem: 100% członków krajowych komitetów wykonawczych zostało przeszkolonych w 2021 r;

2. Kodeks dla Dostawców Usług  – zgodnie z założeniem: 90% dostawców z Francji i Hiszpanii podpisało  dokument do końca 2021 r.;

3. Zdrowie, bezpieczeństwo – realizacja przed terminem: redukcja wskaźników częstości i ciężkości wypadków o 33% i 45% w 2021 vs. 2018. Zakładane jest zmniejszenie tych wskaźników o 40% do 2027 r., dla wszystkich pracowników;

4. Pracownicy z niepełnosprawnościami do nadzoru: wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością spadł o 15%, co pokazuje różnorodność podejścia i zmiany w strukturze zatrudnienia w różnych krajach, a także sposób zarządzania priorytetami CSR. We Francji wskaźnik zatrudnienia w 2021 r. na poziomie 4,6% oznacza wzrost o 9% vs. 2018 r.;

5. Awans wewnętrzny – zgodnie z założeniami: 60% menadżerów magazynów objęło stanowisko w wyniku awansu wewnętrznego

• Środowiskowy

6. Odpady – zgodnie z założeniami: poprawa wskaźnika sortowania odpadów o 12 punktów od 2018 r;

7. Zobowiązania wobec klienta – zgodnie z założeniami: ponad 10% magazynów zainicjowało projekt środowiskowy we współpracy z klientem;

8. Ślad węglowy – realizacja przed terminem: obniżenie emisji CO2 z działalności logistycznej w przeliczeniu na przygotowaną paletę o 24%, w zakresach 1 i 2 w 2021 vs. 2018, z wyłączeniem  kompensacji. Celem jest redukcja wskaźnika o 40% do 2030 r.;

9. Energia – zgodnie z założeniami: zmniejszenie zużycia energii w przeliczeniu na mkw. o ponad 6%.

•Socjalny

10. Zaangażowanie lokalne – realizacja przed terminem: 100% krajów, w których Grupa prowadzi działalność, zainicjuje projekty z udziałem społeczności lokalnych do 2025 r.

Agata Głąbińska, Manager CSR, ID Logistics Polska, podsumowuje realizację strategii CSR w Polsce: – Ten  rok wdrażania strategii CSR przyniósł wiele nowych doświadczeń i wyzwań. Rozpoczęliśmy realizację określonych dla naszego oddziału celów, choć przyszło nam działać w niełatwym kontekście. Wydarzenia roku 2022 uświadomiły nam jak mocno w podejściu CSR zakorzenione są nasze wartości. Wybuch wojny w Ukrainie zmobilizował nas i klientów do organizacji pomocy kolegom i współpracownikom oraz wsparcia fundacji niosącym pomoc uchodźcom. Wzrost cen nośników energii przyśpieszył prace nad szukaniem innowacyjnych rozwiązań w celu ograniczania zużycia i korzystania z bardziej zrównoważonych źródeł. Poprawiliśmy bezpieczeństwo w magazynach, co pokazuje spadek wskaźników wypadkowości i zorganizowaliśmy szereg szkoleń dla pracowników, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i potencjał rozwoju w organizacji. Plan szkoleń będzie uzupełniony o nowe moduły i kontynuowany. W kolejnym roku wyzwaniem będzie dla nas, oprócz zmniejszenia zużycia mediów, weryfikacja założeń gospodarki odpadami; już dziś skutecznie segregujemy odpady, umożliwiając ich późniejszy odzysk, teraz zamierzamy ograniczać ich powstawanie. Kluczowym dla nas obszarem będzie zwiększenie różnorodności w zatrudnieniu, szczególnie umożliwienie pracy i pomoc w integracji osób z niepełnosprawnościami.

Spójność strategii ID Logistics oraz monitorowanie postępów i wskaźników CSR zostały pozytywnie przyjęte i wpłynęły na poprawę ocen pozafinansowych agencji ratingowych. MSCI przyznała ID Logistics ocenę A.

Kolejny etap

Za zarządzanie strategią CSR odpowiada Dyrekcja CSR, a nadzór nad realizacją sprawuje Komitet Wykonawczy Grupy. Wszystkie oddziały mają wyznaczone cele i zobowiązały się do ich wdrażania. Od 2022 r. wyniki realizacji celów CSR są  uwzględniane w kalkulacji zmiennego wynagrodzenia menedżerów i dostosowane do wysokości stawek każdej funkcji. Tam, gdzie cele zostały już zrealizowane, Grupa dokona przeglądu założeń i zwiększy ambicje. ID Logistics sprawdza możliwości zaangażowania się w inne obszary i projekty, jak np. SBTi (inicjatywa na rzecz walki z globalnym ociepleniem).

Poleć ten artykuł:

Polecamy