ID Logistics podsumowuje realizację 10 celów strategii CSR

ID Logistics podsumowuje realizację 10 celów strategii CSR

ID Logistics, europejski lider logistyki kontraktowej, podsumowuje realizację 10 celów strategii CSR, na świecie i w Polsce, oraz przedstawia kierunki jej rozwoju w 2024 r.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics, komentuje: – ID Logistics, dwa lata po ogłoszeniu celów CSR, kontynuuje wdrażanie zaplanowanych działań, zgodnie z zobowiązaniami. Z zadowoleniem zauważamy, że realizacja większości z nich przebiega sprawnie i jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu w krótkim czasie. Widzimy też, że coraz więcej naszych klientów dostrzega zrównoważony charakter dostarczanych przez nas rozwiązań logistycznych. Rosnąca liczba sztandarowych projektów CSR świadczy o wysokim poziomie świadomości naszych zespołów. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, nasza strategia CSR jest w pełni zintegrowana z naszym modelem biznesowym.

3 filary strategii CSR

Strategia CSR Grupy ID Logistics opiera się na 3 filarach: pracowniczym, środowiskowym i społecznym.

Pracowniczy – promocja awansu społecznego, integracji i zmniejszenie liczby wypadków w miejscu pracy

ID Logistics wspiera awans społeczny pracowników, budując różnorodne zespoły i promując zróżnicowane podejście, szczególnie w zakresie integracji osób z niepełnosprawnością. Celem jest bycie wzorem w branży dostawców usług logistycznych w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Tu ID Logistics opiera się na rozbudowanym programie szkoleń wewnętrznych, pomiarach i kontroli dedykowanych wskaźników, wykorzystuje też innowacje dla ergonomii i automatyzacji stanowisk pracy.

  • Zdrowie i bezpieczeństwo – cel to redukcja o 40% wskaźników częstości  i ciężkości wypadków w pracy do 2027 r. vs. 2018 r. W III kwartale br. odnotowano spadek wskaźników częstości i ciężkości wypadków, odpowiednio o 35% i 47%;
  • Wsparcie osób z niepełnosprawnością – celem jest zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością o 20% do 2025 r. vs. 2020 r. W III kwartale wzrósł o 2,5%, co odzwierciedla różnorodność kulturową i zróżnicowanie zespołów;
  • Promocje wewnętrzne – Grupa dąży do osiągnięcia wskaźnika awansów wewnętrznych dla kierowników magazynów na poziomie 70% do 2030 r. Do III kwartału br. wyniósł 62%.

Ochrona środowiska – mniejsza energochłonność i recykling odpadów

ID Logistics wdraża projekty ukierunkowane na redukcję zużycia energii i produkcji odpadów oraz obniżenie o 40% śladu węglowego do 2030 r., z wyłączeniem kompensacji.

  • Ślad węglowy – celem jest redukcja emisji w zakresie 1&2 o 40% (CO2/paleta) do 2030 r. vs. 2018 r. W III kwartale emisje spadły o 21%, co pokazuje postęp w zmniejszaniu zapotrzebowania na energię.
  • Energochłonność –  ID Logistics dąży do zmniejszenia energochłonności (Kwh/m2) magazynów o 20% do 2030 r. vs. 2018 r. W III kwartale odnotowano spadek o 15%.
  • Odzysk odpadów – cel to 85% odzysku odpadów do 2025 r. W III kwartale odzyskano 64% odpadów;
  • Zobowiązania wobec klientów – do 2025 r. 75% centrów dystrybucji ma realizować projekty środowiskowe przy współpracy z klientem. W III kwartale wskaźnik ten wyniósł 64%.

Zaangażowanie społeczne

Grupa zachęca do wdrażania lokalnych inicjatyw, w oparciu o wartości: Przedsiębiorczość i Wsparcie.

  • Współpraca z lokalnymi społecznościami – do 2025 r. we wszystkich krajach, gdzie działa Grupa, mają być realizowane projekty z lokalnymi społecznościami. W III kwartale realizowano je w 70% krajów.
  • Odpowiedzialne zakupy – celem jest podpisanie do 2023 r. Karty Odpowiedzialnych Zakupów przez 80% dostawców usług. Do III kwartału br. podpisało ją 70%.
  • Etyka – do III kwartału przeszkolono 100% Dyrektorów i 89% menedżerów.

Wzrost uznania ze strony klientów i agencji ratingowych

Wyniki ankiety przeprowadzonej w III kwartale 2023 r. wśród ok. 270 klientów firmy, wskazały na gwałtowny wzrost oceny działań CSR prowadzonych przez ID Logistics – o 15% vs. 2015 r, uzyskany wynik to 3,74 na 5.  Zdaniem klientów, polityka CSR jest jedną z mocnych stron ID Logistics. Grupa została też doceniona przez agencje ratingowe zajmujące się aspektami społecznymi i środowiskowymi. W 2023 r. Ecovadis przyznał ID Logistics srebrny medal, z wynikiem 66 pkt., o 2 pkt. większym niż rok wcześniej. Z kolei ocena wydana przez MSCI wzrosła do A, wobec BB przyznanej w 2019 r.

W 2023 r. ID Logistics wdrożył wiele projektów, które mają zwiększyć świadomość pracowników w zakresie CSR. Wśród nich wymienić można: “DUO DAY” (skierowany do osób z niepełnosprawnością, które chciałyby pracować w branży logistycznej), recykling odpadów kartonowych do pakowania przesyłek (projekt wdrożony w Polsce, Hiszpanii i Francji) czy inteligentny system zarządzania energią we Francji i Niemczech (wynikiem jest spadek zapotrzebowania na energię od 20% do 45%).

CSR w Polsce

Kompleksowa strategia CSR, oparta na 3 filarach, jest realizowana przez Grupę ID Logistics także w Polsce.

Najważniejsze inicjatywy podsumowuje Agata Głąbińska, CSR Manager ID Logistics Polska.

„W ID Logistics Polska systematycznie realizujemy cele  strategii CSR, skoncentrowanej na trzech filarach: pracowniczym, środowiskowym i społecznym. W obecnym roku skupiliśmy nasze wysiłki na efektywnym zarządzaniu zasobami, zwłaszcza energią i materiałami eksploatacyjnymi, wykorzystywanymi w procesach magazynowania i dystrybucji. Dzięki zrealizowanym projektom, takim jak modernizacja oświetlenia, instalacja czujników ruchu oraz automatyczna regulacja temperatury, udało nam się zredukować zużycie energii w magazynach aż o 30%. Inne inicjatywy, takie jak częściowe wykorzystanie energii odnawialnej, zastąpienie opakowań kartonowych opakowaniami zwrotnymi, czy też zastosowanie zużytych kartonów jako wypełniacza zabezpieczającego przesyłki, przyczyniły się do obniżenia śladu węglowego o 13%, w odniesieniu do każdej wysłanej palety.

W obszarze pracowniczym skupiamy się na poszerzaniu kompetencji naszego zespołu i umożliwieniu rozwoju w ramach organizacji. W tym roku 180 pracowników skorzystało z programu Akademia Managera, a 35 menadżerów uczestniczyło w szkoleniach rozwojowych. Nasza polityka promuje awanse wewnętrzne, czego potwierdzeniem jest fakt, że 2/3 dyrektorów magazynów objęło swoje stanowisko właśnie tą drogą.

Oddziały ID Logistics są aktywnie zaangażowane we wsparcie lokalnych społeczności. Tylko w ciągu tego roku zespół ID Logistics zaangażował się w 25 różnorodnych inicjatyw społecznych i pro-środowiskowych. Pracownicy – wolontariusze brali udział w remoncie domu samotnej matki, organizowali zbiórki upominków dla wychowanków domów dziecka, sadzili drzewa, a także uczestniczyli w 4. Bydgoskim Biegu po Oddech, wspierającym osoby chore na mukowiscydozę”.

Kierunki w 2024 roku

W ramach strategii CSR Grupa wyznaczyła sobie trzy kluczowe priorytety na rok 2024. Pierwszym z nich jest dostosowanie spółek przejętych w 2022 i 2023 r. do standardów Grupy. Drugim dalsze podnoszenie świadomości klientów, tak aby oferować im jeszcze bardziej zrównoważone rozwiązania. Wreszcie, Grupa jest gotowa spełnić swoje zobowiązania regulacyjne (CSRD, Taxonomy), dążąc do dalszego rozwoju w obszarze CSR.

Dodatkowe informacje na temat strategii CSR realizowanej przez ID Logistics: https://www.id-logistics.com/en/Standard%2520document/investor-presentations/

Poleć ten artykuł:

Polecamy