Jak skrócić długie terminy płatności?

Jak skrócić długie terminy płatności?

Długie terminy płatności i opóźnienia w płatnościach za faktury to codzienność polskich przewoźników – takie wnioski płyną z badania Doktora Faktora, które przeprowadził na grupie prawie 300 przedsiębiorstw z branży TSL na początku grudnia 2022 r. Prawie 60% ankietowanych wystawia faktury z terminem płatności wynoszącym 60 i więcej dni, a ponad połowa uznaje opóźnienia w spłacie za częsty problem – rozumiany jako regularnie powtarzające się zjawisko. W rezultacie oczekiwanie na zapłatę nawet trzy miesiące nie jest niczym dziwnym dla przedsiębiorców z branży.

Tendencja widoczna w branży TSL nie jest wyjątkiem. Z badania przeprowadzonego na zlecenie ERIF Biuro Informacji Gospodarczej wynika, że aż 42% przedsiębiorców ze wszystkich branż doświadcza opóźnień w spłacie należnych im faktur. Czekanie na spłatę należności to więc powszechny problem. Dotkliwy nie tylko dla firm, których kontrahenci to „spóźnialscy”. U jego podstaw leżą długie terminy płatności, wykraczające poza standardowy, miesięczny cykl rozliczeń. W końcu wynagrodzenia, ZUS, podatki czy raty leasingów trzeba opłacać co miesiąc niezależnie od stanu konta. Jeśli więc pieniądze z faktur trafiają na nie raz na dwa, a nawet trzy miesiące, utrzymanie płynności finansowej może okazać się wyzwaniem. Gdy firma mu nie sprosta, wpadnięcie w spiralę zadłużenia to kwestia czasu.

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo wystawia fakturę na 15, 30 czy 60 dni, nie warto czekać na środki. W dobie szalejącej inflacji, wszechobecnych podwyżek i rekordowych cen paliwa opłaca się skrócić czas oczekiwania na pieniądze, aby wesprzeć i zabezpieczyć swoją działalność. Na rynku dostępnych jest kilka zewnętrznych źródeł finansowania biznesu.

Kredyt obrotowy

Kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie bieżących wydatków firmy. Ma złożone koszty, wymaga zdolności kredytowej i nie każdy może otrzymać zgodę banku na finansowanie lub niekoniecznie otrzyma taką kwotę, jaka w danym momencie jest potrzebna. Wysokość udzielonego limitu kredytowego jest uzależniona od obrotów firmy i oceny zdolności kredytowej.

Skonto

To forma rabatu w zamian za opłacenie faktury przed wyznaczonym terminem płatności. Procentowa obniżka ceny jest uzgadniana między stronami i najczęściej wynosi 5% wartości faktury brutto. Niestety nie każdy przewoźnik może skorzystać z tego rozwiązania. Coraz mniej spedycji oferuje taką opcję, a jeśli jest dostępna, to dopiero po kilku pozytywnych transakcjach.

eSkonto

Usługa skierowana do firm transportowych i spedycyjnych. Dzięki niej spedytor może zaproponować swoim przewoźnikom ekspresową płatność za transport bez angażowania własnych pieniędzy. To faktor opłaca faktury przewoźników, a ze spedycją rozlicza się w ustalonym terminie spłaty. Dzięki szybkiej płatności i niskiej prowizji za faktoring spedytor łatwiej pozyskuje sprawdzonych przewoźników.

Faktoring

Prosta i elastyczna usługa finansowa, która polega na wymianie faktur z długim terminem płatności na gotówkę. Firma transportowa przekazuje do sfinansowania wystawioną fakturę firmie faktoringowej i tego samego dnia otrzymuje środki na konto. Usługa ta nie obciąża historii w BIK-u i nie wpływa negatywnie na ubieganie się o kredyt w przyszłości. Faktoring obejmuje nie tylko finansowanie, ale również przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika, monitoring należności i windykację. Przewoźnik nie musi martwić się o, to kiedy i czy w ogóle otrzyma zapłatę za wykonane zlecenie. Dodatkowo faktor weryfikuje rzetelność płatniczą kontrahentów, których faktury zgłoszono do finansowania. Negatywny wynik weryfikacji to sygnał dla firmy, by nie kontynuować współpracy lub zachować szczególną ostrożność w relacjach z kontrahentem. W przypadku tej usługi może pojawić się jedno ograniczenie – zakaz cesji wierzytelności stosowany w zleceniu transportowym.

Czym jest cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności polega na przepisaniu praw z faktury firmy na innego wierzyciela, którym w tym przypadku jest firma faktoringowa. Przedmiotem cesji jest więc kwota z wystawionej faktury lub faktur, które zostały przekazane do sfinansowania. Umowa cesji określana jest również jako przelew wierzytelności, który wykonywany jest między przedsiębiorstwem a firmą faktoringową po podpisaniu stosownych dokumentów. Nie ma konieczności informowania o swoich planach płatnika z faktury ani tym bardziej uzyskiwania przez niego zgody na zawarcie umowy cesji. W przypadku wykonania cesji wierzytelności kontrahent nie jest stroną zawieranej umowy. Najczęściej jednak informuje się go o zaistniałej sytuacji – tyle że już po fakcie.

Natomiast w przypadku, kiedy w umowie/zleceniu została zawarta informacja dotyczącą konieczności pozyskania zgody na cesję, wówczas konieczne jest uzyskanie od płatnika nie-zbędnego dokumentu. W przeciwnym razie wykonanie cesji wierzytelności jest nieważne.

Wyjściem z takiej sytuacji jest pożyczka, czyli produkt, który pomaga sfinansować fakturę mimo zakazu cesji w zleceniu. Faktor nie informuje płatnika, że przewoźnik korzysta z finansowania, który spłaca pożyczkę zgodnie z terminem płatności na fakturze.

Jak działa faktoring?

1. Przewoźnik wystawia fakturę za zrealizowaną usługę i przekazuje ją do sfinansowania firmie faktoringowej.

2. Faktor przelewa środki z faktury.

3. Kontrahent przewoźnika opłaca fakturę zgodnie z terminem płatności firmie faktoringowej.

Ile kosztuje faktoring?

To zależy od faktora i wybranej oferty. Koszty mogą wynosić około 2-10% całej należności i wpływa na nie kilka elementów – prowizja (może być podana w skali dziennej lub od wartości faktury) odsetki, miesięczny abonament, opłata administracyjna oraz opłaty dodatkowe np. za weryfikację kontrahenta, niewykorzystany limit czy monitoring i windykację. Nie każdy firma pobiera takie same opłaty i nie wszystkie zawsze występują w cenniku. Najkorzystniej wybrać faktora, który pobiera tylko prowizję od sfinansowanej faktury – bez opłat stałych i dodatkowych, a monitoring należności, weryfikację kontrahenta i windykację prowadzi na swój koszt.

Analizując oferty należy zwrócić uwagę nie tylko na koszty, ale również na warunki jakie proponuje faktor takie jak: limit finansowania, minimalny okres prowadzenia działalności, minimalna wysokość faktury, rodzaj faktora (faktorzy bankowi mają bardziej skomplikowany proces weryfikacji kontrahenta), wartość wypłaconej faktury brutto – faktor może wypłacić 100% wartości faktury lub kwotę pomniejszoną o prowizję.

Zalety faktoringu

  • zapewnia firmie stały i szybki dopływ gotówki bez konieczności zaciągania kredytu w banku – skraca czas oczekiwania na pieniądze nawet do kilkunastu minut
  • jedna z najtańszych opcji na rynku, odporna na wahania stóp procentowych
  • pomaga aktywnie rozwijać biznes i pozyskać nowych kontrahentów
  • sprawia, że firma staje się bardziej konkurencyjna na rynku, ponieważ może zagwarantować swoim kontrahentom dłuższe terminy płatności
  • dba o płynność finansową, przewoźnik aktywnie zarządza swoimi należnościami
  • dyscyplinuje spóźnialskich kontrahentów, zmniejsza liczbę przeterminowanych faktur

Korzyści z tej usługi dostrzega coraz więcej firm. Jak wynika z danych Polskiego Związku Faktorów,
w ciągu 3 kwartałów 2022 r. z usług faktoringowych skorzystało niemal 24 tys. krajowych przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania 16,3 mln faktur. Jak wynika z piątej fali badania postrzegania usług faktoringowych wśród polskich przedsiębiorców zrealizowanych przez ARC Rynek
i Opinia, 44% przedsiębiorców dobrze ocenia tę formę finansowania i postrzega ją jako skuteczny sposób na poprawę płynności.

Skuteczne zarządzanie należnościami ma decydujący wpływ na sprawne funkcjonowanie firmy. Szybkie i bezpieczne finansowanie faktur zapobiega „mrożeniu gotówki”, wspiera aktywny rozwój biznesu, utrzymuje płynność finansową przedsiębiorstwa, a długie terminy płatności przestają już być problemem.

Poleć ten artykuł:

Polecamy