Kierunki rozwoju telematyki,

Kierunki rozwoju telematyki,

Wszystkie firmy na świecie kładą duży nacisk na usprawnianie operacji flotowych. To stoi za sukcesem branży telematycznej i jej nieustannym rozwojem. Nowoczesne rozwiązania do śledzenia wprowadzają nowe funkcje, dzięki którym proces zarządzania jest bardziej płynny.

Branża telematyczna nieustannie się zmienia. Producen­ci rozwiązań monitorujących dostosowują się do zmie­niających się trendów rynkowych. Dzięki ciągłym udo­skonaleniom rozwiązań do zarządzania, monitorowanie pojazdów stanie się w przyszłości bardziej wydajne. Oto kilka kierunków, w których najprawdopodobniej będą ewoluować systemy telematyczne.

Technologia 5G

Mechanizm zarządzania pojazdami oparty jest na współ­dzieleniu danych. Różne urządzenia przesyłają informa­cje do systemów centralnych poprzez integrację danych. Szybkość przesyłania zależy od szybkości Internetu. Technologia 5G to doskonały dodatek do oprogramowa­nia do zarządzania flotą –[jJest 100 razy szybszy niż 4G i ma większą przepustowość. 5G obsługuje więcej połączo­nych sieci, zwiększając zakres monitorowania pojazdów.

Wcześniej czy później wszystkie firmy przejdą na techno­logię 5G. Wskutek zależności rozwiązania śledzącego od mechanizmu IoT (Internet of Things), szybsza transmi­sja danych jest kluczem do sukcesu. Wydajność sieci 5G pozwali połączyć większą liczbę urządzeń oraz czujników i w ten sposób monitorować każdą drobną czynność, za­pewniając lepszą kontrolę operacyjną.

Pojazdy autonomiczne

Wraz z postępem technologicznym, ludzie są mniej nie­zbędni w wykonywaniu pracy. Ponieważ systemy zarzą­dzania flotą wykonują większość pracy operacyjnej, fir­my inwestują w nie zamiast zwiększać personel biurowy. Podobnie, rozwój pojazdów autonomicznych (AV) może wpłynąć na rynek pracy kierowców. Pojazdy te mogą pro­wadzić samodzielnie z niewielką – lub bez pomocy czło­wieka.

Chociaż ta technologia nie jest obecnie wykorzystywana komercyjnie, rozwija się w szybkim tempie. Wprowadzi znaczne zmiany w zakresie i mechanizmie działania co­dziennych operacji transportowych. Dzięki sztucznej inteligencji i analizom predykcyjnym AV byłyby w stanie podejmować natychmiastowe decyzje. W codziennych operacjach wyeliminowane zostałyby błędy ludzkie, a wydajność znacznie się poprawi.

Mobilność jako usługa (MaaS)

Mobilność jako usługa to mechanizm, który łączy kana­ły cyfrowe w celu świadczenia różnych rodzajów usług mobilności. To rosnący trend na całym świecie z ogrom­nym potencjalnym popytem. Wiele firm już pracuje nad tym modelem, uwzględniając w nim usługi przewozowe, usługi dystrybucji, usługi wspólnego przejazdu itp. Wraz z postępem w technologii telematycznej rośnie poziom wygody w operacjach MaaS.

Firmy udostępniające swoje pojazdy w celu wspólnego korzy­stania z przejazdów i innych tego typu usług nie są już zbyt w daleko idącej awangardzie. To już się dzieje w wielu czę­ściach świata, a zarządcy flot wynajmują lub leasingują nie­które pojazdy według własnego uznania. Pomaga to w pełni wykorzystać każdy zasób i uzyskać większe przychody. Po 2021 r. trend ten prawdopodobnie szybko się rozwinie, a więcej firm będzie eksplorować potencjał biznesowy MaaS.

Zaawansowana telematyka

Systemy zarządzania flotą nie są już prostymi rozwiąza­niami do śledzenia pojazdów. Stały się rozbudowanymi jednostkami kontrolnymi, które pomagają menedżerom radzić sobie ze wszystkimi aspektami operacyjnymi. Od śledzenia GPS na żywo po zarządzanie personelem i pojazdami – jedno oprogramowanie może zarządzać wszystkim. Nowoczesne rozwiązania monitorujące wy­korzystują predykcyjną analizę danych do podejmowania optymalnych decyzji. Mogą skutecznie radzić sobie z sy­tuacjami awaryjnymi, dokonując szybkich, ale prawidło­wych wyborów.

Sztuczna inteligencja zwiększyła możliwości rozwiązań monitorujących. Już teraz pomaga firmom mieć lepszą kontrolę nad ich działalnością, jednak prawdziwy poten­cjał generowania oszczędności na polu kosztów operacyj­nych jeszcze nie został nawet napoczęty.

Ochrona danych

Operacje telematyczne polegają na przetwarzaniu da­nych. Duża ilość zbieranych przez nie informacji pocho­dzi z różnych źródeł i wraz z postępem technologicznym rozwiązania do zarządzania będą musiały w przyszłości radzić sobie z większą ilością danych. Z tego powodu sys­temy zarządzania flotą na całym świecie kładą duży na­cisk na bezpieczeństwo danych.

Cyberbezpieczeństwo w sposób nieunikniony stanie się dla firm telematycznych kluczowym zagadnieniem w najbliższej przyszłości. Wielu innowatorów projektuje specjalne narzędzia bezpieczeństwa, które mogą wykryć wszelkie nieautoryzowane naruszenia bezpieczeństwa w ułamku sekundy. Dzięki 5G i bardziej zaawansowanej integracji danych cyberzagrożenia byłyby neutralizowa­ne znacznie szybciej.


Komentarz

Maciej Szelągowski
Project Manager,
Trimble Transport&Logistics

Systemy telematyczne w początkowej fazie swojego istnienia oferowały użytkownikom przede wszyst­kim możliwość śledzenia lokalizacji pojazdów, oraz dostęp do bardzo podstawowych informacji na temat zdarzeń takich jak włączenie zapłonu, otwarcie drzwi etc. Stosunkowo szybko zakres ich funkcjonal­ności został poszerzony o możliwość zapisywania i przekazywania informacji dotyczących parametrów eksploatacyjnych pojazdów. Bardziej zaawansowane wersje wzbogacone zostały o interfejs dla kierowcy, pozwalający na wymianę wiadomości, wysyłkę zleceń transportowych oraz nawigację. Obecnie standardem stały się funkcjonalności takie jak skanowanie doku­mentów, obustronne przesyłanie plików, dokumenta­cja fotograficzna, monitoring temperatury, wagi etc. Dobre systemy telematyczne są na tyle rozwinięte i skalowalne, że są w stanie zaspokoić praktycznie wszystkie wymagania przewoźników.

W ostatnim czasie obserwujemy rosnące zróżnico­wane zapotrzebowania na rodzaj przekazywanych informacji, w zależności od tego w jakim segmencie rynku działają przewoźnicy czy operatorzy logistycz­ni. Coraz częściej klienci zgłaszają też potrzebę zinte­growania naszych urządzeń z niezależnymi, zewnętrz­nymi aplikacjami. Zazwyczaj prośby takie dotyczą aplikacji ogólnie dostępnych na typowych, konsu­menckich urządzeniach mobilnych, działających w środowisku Android. Stąd też ewolucja systemów telematycznych ukierunkowuje się ostatnimi czasy na stosowanie hardware’u opartego głównie na systemie Android, co powoduje, że urządzenia z jednej strony nadal spełniają zaawansowane funkcje telematy­ki, a z drugiej stają się uniwersalne i umożliwiają instalację dowolnego oprogramowania. To z kolei pociąga za sobą konieczność wdrożenia polityki zarządzania urządzeniami przez firmę, aby ograni­czyć ich wykorzystywanie jedynie do aplikacji czy funkcji związanych ze wsparciem procesów trans­portu. Doskonałym przykładem jest tu nowa oferta Trimble, m.in. w postaci urządzeń ogólnodostępnych, ale zarządzanych przez firmę w modelu Enterprise Mobility Management (EMM), co zapewnia bardzo szerokie możliwości, z jednoczesnym zachowaniem kontroli i bezpieczeństwa w zakresie użytkowania urządzeń.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Eurologistics nr 2/2021

Poleć ten artykuł:

Polecamy