LOGICAL znaczy taniej i szybciej

LOGICAL znaczy taniej i szybciej

Projekt LOGICAL to przedsięwzięcie, które wprowadza technologię „Cloud Computing” do logistyki jako narzędzie redukcji kosztów przetwarzania danych i przyspieszenia obsługi procesów biznesowych we współpracy międzynarodowej. Projekt LOGICAL znaczy więcej – więcej możliwości...

Dostęp do danych i informacji o zapotrzebowaniu na usługi logistyczne i możliwości dostaw, stają się kluczowym czynnikiem konkurencyjności. Aby taki dostęp był możliwy, warto korzystać z usługi (SaaS), czyli koncepcji modelu”software on demand”, nazwaną później jako “Software-as-a-Service”. Koncepcja SaaS w świecie logistyki może bardzo ułatwić przepływ informacji, ponieważ polega na przeniesieniu przetwarzania danych z komputerów i serwerów używanych w sieci lokalnej do wysoko wyspecjalizowanych centrów przetwarzania danych na całym świecie. W dzisiejszych czasach, gdzie rozwój sieci komputerowych jest bardzo dynamiczny, miejsce przetwarzania danych przestaje być istotne, co świadczy o silnym powiązaniu modelu “Cloud computig” z koncepcją Software-as-a-Service, która bardzo mocno wpisuje się w ideę „chmury”. Świadczy o tym fakt, iż dane użytkowników na całym świecie przetwarzane są w chmurze globalnej sieci komputerowej.

 

Wraz ze wzrostem złożoności łańcuchów dostaw i usług logistycznych, rosnącymi wymaganiami w zakresie płynności i efektywności kosztów, koordynacji oddzielnych multimodalnych i często międzynarodowych procesów logistycznych wymagane są dokładne dane i sprawne zarządzanie informacjami i dostępnością danych logistycznych na świecie.

 

Głównym założeniem projektu LOGICAL jest określenie zapotrzebowania na usługi platformy online, stworzenie platformy “Cloud Computing” i jej zastosowanie pilotażowe dla trzech centrów logistycznych w Europie Środkowej, opracowanie modelu umowy o współpracę zarówno na poziomie usług i narzędzi przyszłych użytkowników, realizacji innowacyjnych integracji i połączeń międzymodalnych i wreszcie rozpoczęcie końcowego “LOGICAL Cloud”.

 

Korzyści dla użytkowników, jakie wynikają z programu LOGICAL to przede wszystkim lepszy i tańszy dostęp do systemów zarządzania globalnych graczy i podmiotów instytucjonalnych (np. dostawców infrastruktury). Dodatkowo podmioty w logistyce będą mogły zapakować swoje towary i skorzystać z zrównoważonych gałęzi transportu (np. zbiorowy transport kolejowy, zamiast indywidualnego transportu drogowego). Zostaną również przedstawione ramy dla współpracy międzynarodowej, pomiędzy kluczowymi podmiotami w logistyce (optymalne zastosowanie zdolności przewozowych).

 

Jeden projekt, trzy korzyści

LOGICAL będzie realizowany w trzech głównych etapach: w pierwszym, szczegółowe wymagania i parametry usługi narzędzia “Cloud Computing” będą opracowane we współpracy z przyszłymi użytkownikami (operator centrum, podmioty o światowym zasięgu, korzystne dla MŚP). W drugiej fazie, zostanie udostępniona platforma “Cloud Computing”. Dodatkowe zadania na tym etapie są działaniami mającymi na celu zwiększenie potencjału współpracy małych i średnich przedsiębiorstw. Ostatnia faza projektu to wdrożenie i udostępnienie “LOGICAL Cloud” dla wszystkich firm działających w łańcuchu logistycznym w Europie Centralnej, w tym na Dolnym Śląsku.

 

Kompletność danych kluczem do sukcesu

Zauważalna przeszkoda dla tworzenia i wykorzystania rozwiązań multimodalnego transportu towarowego spowodowana jest niewystarczającym dostępem i dostosowywaniem się do popytu i zdolności podaży danych. Często korzystanie z terminali intermodalnych i połączeń kolejowych przewozów towarowych dla międzynarodowych przewozów towarowych można zintensyfikować, jeśli popyt na transport intermodalny jest wystarczający.

Projekt LOGICAL ma na celu poprawę współpracy między uczestnikami transportu towarowego w strefie Europy Środkowej. Dostępność serwisów softwarowych, potrzebne informacje i bazy danych logistycznych, znacząco może przyczynić się do zwiększenia możliwości współpracy, integracji i konkurencyjności gospodarki regionalnej, która zależy od skuteczności i efektywności logistyki.

 

Ideologia partnerstwa – dobry start na przyszłość

Świat logistyki opiera się na silnych fundamentach kooperacji między różnymi podmiotami. Ważne, aby mieć zaprojektowany stabilny szkic współpracy pomiędzy nimi, o czym mówi projekt LOGICAL. Ma on wypracowany wiarygodny model kooperacji przedsiębiorstw, mających na celu tworzenie elastycznej oraz zharmonizowanej infrastruktury usług “Cloud computing”. W związku z planami poprawy zarządzania możliwościami biznesowymi w obszarze multimodalnego łączenia potrzeb i kompetencji organów publicznych i podmiotów prywatnych, LOGICAL będzie realizowany w kilku najbardziej aktywnych centrach logistycznych w Europie Środkowej, które mają duże znaczenie gospodarcze. Głównymi partnerami projektu są: firma Logistics Network w Lipsku i Halle, firma KIUT Regional Development Association w Zahony, Interporto Bologna S.p.a. w Bolonii, Regional Development Agency of Usti Region, PLC w Usti nad Łabą, Luka Koper Port. Universytet w Lipsku i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, który realizował w roku 20010/11 samodzielnie bądź z partnerami polskimi i zagranicznymi dwanaście projektów badawczych i dwa o charakterze edukacyjno – szkoleniowym, w tym między innymi w ramach VII Programu ramowego B+R projekt LOGICAL. Ponadto w projekcie bierze udział firma C.L. Consulting i Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która jest wiarygodnym partnerem w wielu światowych projektach i od szesnastu lat niezawodnie prowadzi działalność w obszarze konsultingu logistycznego. W projekcie LOGICAL partnerami są również przedsiębiorcy z branży logistycznej z krajów Europy Środkowej, w tym Polski.

 

Współpraca pomiędzy wyżej wspomnianymi instytucjami ma przyczynić się do opracowania wspólnej, ogólnodostępnej platformy softwarowej w technologii „Cloud Computing” dla wszystkich partnerów biorących udział w procesach logistycznych. Ponadto organizowane będą seminaria mające na celu budowanie potencjału i opracowanie narzędzi do nauki on – line. Partnerzy będą ściśle współpracować w badaniach i ponadnarodowych powiązaniach chmur danych (podejście „Multi-Cloud”).

 

Projekt LOGICAL zawdzięcza swoją nazwę od pełnego tytułu przedsięwzięcia badawczo-wdrożeniowego: Transnational logistics’ improvement through “Cloud Computing” and innovative cooperative business models (Rozwój międzynarodowej logistyki z użyciem modelu „Cloud Computing” i innowacyjnych modeli współpracy biznesowej).

 

Projekt realizowany jest w ramach programu Central Europe, który zachęca do współpracy między krajami Europy Środkowej w celu poprawy innowacyjności, dostępności i ochrony środowiska oraz zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności miast i regionów. Central Europe inwestuje 231 milionów euro w celu zapewnienia finansowania 66 projektów współpracy międzynarodowej z udziałem organizacji publicznych i prywatnych z Austrii, Czech, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski, Słowacji i Słowenii. Idea LOGICAL w szczególny sposób przedstawia model „Cloud Computing” (tzw. przetwarzania w chmurze) jako innowacyjne, przełomowe narzędzie redukcji kosztów transakcyjnych współpracy międzynarodowej w dziedzinie logistyki. Przedsięwzięcie to ma na celu wspieranie idei interoperacyjności i intermodalności, która w swej istocie stanowi optymalne połączenie z jednej strony serwisów informacyjnych, a z drugiej różnych środków transportu oraz dąży do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności głównych ośrodków logistycznych nie tylko w Europie Środkowej, ale w całej Unii Europejskiej. Polskę reprezentują w projekcie LOGICAL dwa zespoły: zespół prof. Jerzego Korczaka z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i zespół dr Marcina Pawęski z CL-Consulting i Logistyka Sp.z.o.o z Wrocławia.

Poleć ten artykuł:

Polecamy