Megatrendy w logistyce 2024

Megatrendy w logistyce 2024

Według DHL i Zebra Technologies przyszłość logistyki i intralogistyki w 2024 roku i kolejnych będzie kształtowana przez megatrendy technologiczne i gospodarcze. Pandemia koronawirusa, wojna rosyjsko-ukraińska, zmiany klimatyczne i demograficzne czy niedobór wykwalifikowanych pracowników miały, i nadal będą miały, duży wpływ na rozwój sytuacji.

Dekarbonizacja, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój i dywersyfikacja łańcuchów dostaw to trendy społeczne i gospodarcze, które będą silnie oddziaływać w nadchodzących latach. Ponadto logistyka wielokanałowa i rynki cyfrowe silnie zmieniają handel produktami i usługami.

Pandemia koronawirusa i wojna rosyjsko-ukraińska doprowadziły do wielu wyzwań logistycznych i problemów gospodarczych. Przerwane łańcuchy dostaw, wąskie gardła w dostawach z powodu zamkniętych portów i fabryk w Chinach i innych krajach, niezwykle wysokie opłaty frachtowe za kontenery, wysokie ceny produktów, ekstremalna globalna inflacja i zbliżająca się recesja oraz niestabilne rynki akcji to tylko kilka skutków, o których warto wspomnieć. Jednocześnie, w związku z kryzysem klimatycznym, przed przemysłem i obywatelami stawiane są coraz większe wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym i dekarbonizacji. W odpowiedzi przemysł reaguje nowymi modelami biznesowymi i rozwiązaniami technologicznymi. DHL w swoim najnowszym, szóstym raporcie DHL Logistics Trend Radar z ocenił łącznie 40 trendów w obszarach „Społeczność i Biznes” oraz „Technologia”, które będą miały znaczący wpływ na logistykę i łańcuchy dostaw w nadchodzących latach.

Na wykresie DHL odpowiednie trendy są również klasyfikowane według siły wpływu oraz czasu trwania lub czasu manifestacji. Odpowiednio, w sferze społecznej i gospodarczej, logistyka wielokanałowa (za około rok) i rynki cyfrowe (za około dwa lata), następnie dywersyfikacja łańcucha dostaw (za około pięć lat), gospodarka o obiegu zamkniętym, a następnie zrównoważony rozwój (za sześć do siedmiu lat) i dekarbonizacja (za osiem do dziewięciu lat) będą miały największy wpływ na poszczególne sektory przemysłu. Koncepcja Smartification, Cyberbezpieczeństwo 2.0, Zarządzanie Środowiskiem [ang. „Environmental Stewardship”] (wzięcie odpowiedzialności za środowisko poprzez technologie przyjazne dla środowiska) oraz rozwój fizycznego Internetu będą miały średni wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. W obszarze technicznym w ciągu najbliższych pięciu lat coraz więcej stacjonarnych i mobilnych robotów do użytku wewnątrz budynków będzie determinować intralogistykę i produkcję. Pojazdy autonomiczne, takie jak ciężarówki i samochody osobowe, będą coraz częściej spotykane na naszych drogach za około sześć do siedmiu lat. W ciągu siedmiu do ośmiu lat alternatywne źródła energii będą miały ogromny wpływ na przemysł. W ciągu około pięciu lat analityka Big Data, przetwarzanie brzegowe, a także inteligentne etykiety, wizja komputerowa dzięki sztucznej inteligencji (AI) i „opakowania nowej generacji” będą miały średni wpływ. W ciągu pięciu do dziesięciu lat blockchainy i drony będą miały coraz większy wpływ na logistykę i intralogistykę.

Przyszłe trendy w magazynowaniu i działalności operacyjnej

W badaniu Warehousing Vision firmy Zebra Technologies przeanalizowano pojawiające się trendy i wyzwania, które w przyszłości znacząco zmienią magazynowanie i działalność operacyjną. Na potrzeby badania przeprowadzono ankietę wśród 1403 menedżerów IT i operacyjnych z sektorów produkcji, transportu i logistyki, handlu detalicznego, dostaw ekspresowych i dystrybucji hurtowej na temat obecnych i planowanych strategii modernizacji ich magazynów, centrów dystrybucyjnych i centrów realizacji zamówień w latach 2019- 2024. Inwestycje w operacje magazynowe koncentrują się zarówno na potrzebach klientów, jak i pracowników. Pandemia przyspieszyła również wykorzystanie nowych technologii w tym obszarze. Operacje magazynowe lub intralogistyczne coraz częściej wykorzystują urządzenia ubieralne, drukarki mobilne i tzw. wytrzymałe tablety. Jednocześnie 27 procent operatorów magazynów wprowadziło już autonomiczne roboty mobilne (AMR). Oczekuje się, że w ciągu pięciu lat liczba ta wzrośnie do 90%. Według Zebra Technologies, nastąpiła pozytywna transformacja w sposobie myślenia operatorów magazynów i decydentów w łańcuchach dostaw. Inwestowanie w automatyzację i zaawansowane technologie jest coraz częściej postrzegane jako korzystne i nieuniknione, aby przetrwać na rynku. Ponadto pracodawcy poprawiają warunki pracy w magazynach za pomocą nowych technologii, aby ciężka praca była bardziej atrakcyjna i elastyczna dla pracowników.

Główne wyzwania w trudnych czasach wynikają z wysokiej punktualności wymaganej przy realizacji zamówień, niezbędnej przejrzystości zapasów, wysokich kosztów transportu i rosnącego wolumenu przesyłek (+20% w latach 2020-2022). W latach 2022- 2025 ośmiu na dziesięciu operatorów magazynów spodziewa się wzrostu różnorodności produktów i wolumenu wysyłek. Oczywiście będzie się to również wiązało ze wzrostem ilości zwrotów, co z kolei będzie wymagać złożonego zarządzania zwrotami. Ponadto oczekuje się, że wielkość i liczba magazynów poszczególnych operatorów wzrośnie. 61 procent operatorów chce również zatrudnić więcej pracowników, co stanie się problematyczne ze względu na niedobór wykwalifikowanej siły roboczej. Z tego powodu ośmiu na dziesięciu decydentów w coraz większym stopniu polega na automatyzacji. Pracodawcy są chętni do poprawy wydajności pracowników magazynowych i uwolnienia ich od niepotrzebnej pracy poprzez automatyzację i roboty AMR w magazynie. Wykorzystywanie przez operatorów magazynów oprogramowania AMR i automatyzacji przepływu pracy umożliwia łatwiejsze rozszerzanie i skalowanie operacji. Co więcej, jakość świadczonych usług może być utrzymana nawet wtedy, gdy zmienia się zapotrzebowanie klientów i dostępność siły roboczej. Pracownicy magazynowi współpracujący z technologią AMR stwierdzili, że pomogła ona skrócić czas pracy, zmniejszyć liczbę błędów, a także stworzyć nowe możliwości zatrudnienia. Ponadto są oni bardziej skłonni wybrać pracodawcę, który korzysta z najnowszych technologii.

Perspektywy „Warehouse Vision” do 2027 roku

Sześciu na dziesięciu decydentów planuje zainwestować w widoczność zapasów i magazynów oraz przejrzystość łańcucha dostaw do 2027 roku. Dziewięciu na dziesięciu respondentów spodziewa się, że wykorzystanie identyfikacji radiowej (RFID), wizji komputerowej, stacjonarnych czytników kodów kreskowych i systemów wizyjnych stanie się bardziej powszechne. Ogólnie rzecz biorąc, firmy koncentrują się na zaawansowanych technologiach, które umożliwiają lepsze wykorzystanie i produktywność maszyn, zakładów, sprzętu i ludzi. To z kolei poprawia samopoczucie pracowników i ogólną konkurencyjność.

Według Zebra Technologies coraz ważniejsze dla operatorów magazynów staje się przestrzeganie precyzyjnego planu wdrażania każdej technologii. Jest to jedyny sposób na zapewnienie stałego i zrównoważonego rozwoju operacji magazynowych. Rynki cyfrowe i logistyka wielokanałowa zmieniają handel Według E-Commerce Magazin, cyfrowe platformy handlowe są uważane za jeden z największych czynników wzrostu w handlu detalicznym online i niezbędny warunek wstępny skutecznego pozycjonowania własnej firmy w obliczu cyfrowej konkurencji. Istniejące platformy, takie jak Alibaba i Amazon, stale poszerzają swój zasięg, a nowe wyspecjalizowane rynki elektroniczne dla określonych branż i regionów są stale dodawane. W swoim badaniu „Future of Retail” firma konsultingowa Oliver Wyman przewiduje, że rynki internetowe będą rosły o 30 procent rocznie. Do 2024 roku ponad 40 procent globalnej sprzedaży e-commerce będzie generowane za pośrednictwem cyfrowych platform handlowych.

Nowe platformy pojawiają się również w logistyce, które dopasowują popyt na usługi transportowe, na przykład, do dostępnej podaży. Zwłaszcza podczas pandemii koronawirusa wielu firmom brakowało przejrzystości rynku, a tym samym możliwości szybkiego znalezienia innych alternatywnych opcji transportu, cen, dostawców itp. Zaletą elektronicznych platform logistycznych jest oczywiście dostęp do większego rynku produktów i usług, a ponadto znacznie lepsza przejrzystość usług, opcji transportu i kosztów. Na rynku niemieckim pojawiło się wiele wyspecjalizowanych platform handlowych. Na przykład firma Carrypicker z Hamburga specjalizuje się w optymalizacji ładowności ciężarówek w celu uniknięcia pustych przebiegów. Firma postrzega siebie jako spedytora przyszłości, jedynego w całym kraju, który jest w stanie z zyskiem łączyć ładunki częściowe. W tym celu Carrypicker wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI), która używa Big Data do określenia najlepszego rozwiązania w każdym przypadku wysyłki towarów transportem drogowym. W ten sposób możliwy jest znaczny wzrost wydajności. Z drugiej strony spedytor cyfrowy Sennder oferuje własną platformę oprogramowania, która łączy komercyjnych nadawców i spedytorów. Wspomniany startup specjalizuje się w ładunkach całopojazdowych i świadczy usługi transportowe dla wielu spółek DAX30. Wykorzystując dane do optymalizacji wydajności tras, Sennder zmniejsza wpływ transportu drogowego na środowisko, jednocześnie obniżając koszty transportu. Ponadto platforma zapewnia większą przejrzystość rynku.

Duże rynki cyfrowe, ale także inne firmy zajmujące się handlem elektronicznym, dostosowują obecnie tzw. strategię omnichannel. Mówimy o niej wtedy, gdy handel odbywa się za pośrednictwem różnych kanałów marketingowych i sprzedażowych. W tym przypadku kanały te są od siebie oddzielone, a proces zakupowy nie może być kontynuowany w różnych kanałach. Kanały marketingu i sprzedaży istnieją zarówno fizycznie, jak i online. Jeśli sprzedaż odbywa się w różnych kanałach, jest to określane jako tzw. strategia crosschannel. Omnichannel jest ewolucją obu i wykorzystuje elementy zarówno strategii multichannel, jak i crosschannel. W sprzedaży omnichannel wszystkie kanały są konsekwentnie łączone i łatwo jest przełączać kanały. Systemowi magazynowemu stawiane są wysokie wymagania w strategiach multichannel, a zwłaszcza omnichannel. W magazynie omnichannel zamówienia muszą być odbierane i przetwarzane ze wszystkich  kierunków – online i offline.

Zdywersyfikowane łańcuchy dostaw są bardziej odporne na kryzysy

Pandemia i wojna rosyjsko-ukraińska nauczyły branżę logistyczną znaczenia odpornych łańcuchów dostaw i zarządzania łańcuchem dostaw. Ważnym czynnikiem zwiększającym odporność jest kwestia jego dywersyfikacji. Wybieranie alternatywnych dostawców i rozszerzanie sieci produkcyjnej i dystrybucyjnej pozwala na zwiększenie odporności łańcucha dostaw, elastyczności, a także szybkości reakcji i konkurencyjności. Pojęciami występującymi w trendach logistycznych są tutaj „multisourcing” i „multishoring”. Multishoring oznacza tutaj współpracę z wieloma, czasem konkurującymi ze sobą, dostawcami. W koncepcji multishoring nacisk kładzie się na fakt, że dostawcy pochodzą z różnych krajów. Podczas kryzysu wywołanego koronawirusem duże uzależnienie od chińskich dostawców miało bardzo negatywny wpływ i doprowadziło do zakłóceń w dostawach. Transformacja cyfrowa umożliwia tworzenie wydajnych, globalnych platform i sieci dostawców, a także dedykowane zarządzanie łańcuchem dostaw.

Zrównoważony rozwój i dekarbonizacja

Zrównoważony rozwój, gospodarka o obiegu zamkniętym i dekarbonizacja to najważniejsze kwestie, które mają decydujący wpływ nie tylko na przemysł. Zrównoważone zarządzanie staje się coraz ważniejsze dla firm, ponieważ stanowi coraz większą przewagą konkurencyjną, a klienci wymagają obecnie zrównoważonego rozwoju od działalności. Aby jednak prowadzić pragmatyczną i skuteczną strategię zrównoważonej ochrony klimatu na poziomie korporacyjnym, należy rozpoznać różne źródła emisji i zastosować precyzyjne metody ich obliczania. W końcu tylko to, co można zidentyfikować i określić ilościowo, może być ostatecznie zarządzane. Korporacyjny ślad węglowy (CCF) opisuje całkowitą ilość emisji gazów cieplarnianych generowanych bezpośrednio lub pośrednio przez działalność firmy. Protokół GHG dzieli emisje gazów cieplarnianych na trzy grupy (Zakres 1-3), które obejmują emisje bezpośrednie i pośrednie. Emisje przypisane do Zakresu 3 nie muszą być rozliczane. Chociaż rozliczanie jest opcjonalne, są one ważne dla holistycznej i zrównoważonej ochrony klimatu. Ze względu na dużą liczbę zaangażowanych podmiotów i procesów, rozliczanie Zakresu 3 może stać się bardzo złożone i kosztowne. Wskazane może okazać się wtedy zaangażowanie eksperta ds. zrównoważonego rozwoju, środowiska i zakresów.

Wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym nie tylko chroni zasoby i środowisko, ale także zmniejsza roczną emisję gazów cieplarnianych. W gospodarce o obiegu zamkniętym istniejące materiały i produkty są ponownie wykorzystywane, naprawiane, odnawiane, udostępniane, wynajmowane i ostatecznie poddawane recyklingowi tak długo, jak to możliwe, maksymalizując cykl życia produktów.

Wykorzystanie robotów stacjonarnych i mobilnych

Niesamowity rozwój handlu elektronicznego i ogromny wzrost popytu konsumenckiego wymaga coraz większej cyfryzacji i automatyzacji, a także zwiększenia wydajności procesów intralogistycznych i łańcuchów dostaw. Cyfryzacja i automatyzacja wraz z towarzyszącymi im technologiami, takimi jak 5G, Internet rzeczy (IOT), sztuczna inteligencja (AI), przetwarzanie brzegowe nie tylko całkowicie przekształcą branżę logistyczną. W intralogistyce coraz więcej prac będzie wykonywanych przez pojazdy AGV i roboty stacjonarne. Roboty mobilne do zastosowań wewnętrznych obejmują pojazdy sterowane automatycznie (Automated Guided Vehicles) oraz autonomiczne mobilne roboty (Autonomous Mobile Robots). Roboty AMR są bardziej zaawansowane niż pojazdy AGV, ponieważ wykorzystują planowanie ścieżki w czasie rzeczywistym i mogą swobodniej i łatwiej omijać przeszkody. Są one wykorzystywane na przykład do kompletacji zamówień, a nawet do zadań transportowych. Oczekuje się, że rynek AMR będzie rósł o 31% rocznie do 2023 roku. Gdy roboty mobilne w pomieszczeniach będą mogły być wykorzystywane na dużą skalę, udowodnią swój ogromny potencjał w zakresie obniżania kosztów i zwiększania wydajności oraz w znaczącym stopniu zmienią branżę.

Wraz z szybkim rozwojem technologii sztucznej inteligencji i technologii czujników, roboty stacjonarne, takie jak roboty współpracujące (coboty) i roboty przemysłowe, stają się coraz bardziej zróżnicowane i wszechstronne. Przewiduje się, że w przyszłości nastąpi coraz większy podział pracy między ludźmi a cobotami. Roboty będą oczywiście wykorzystywane głównie w powtarzalnych, spójnych procesach. Pytanie brzmi, w jaki sposób innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji rozszerzą obszary pracy. Sztuczna inteligencja jest szczególnie wykorzystywana w rozpoznawaniu obiektów, natomiast dziedziny takie jak programowanie robotów oparte na umiejętnościach z wykorzystaniem danych to temat, który będzie kształtował przyszłość.

AI w logistyce

Szybki rozwój sztucznej inteligencji niesie ze sobą ogromny potencjał zastosowań, ale także zagrożenia. Sztuczna inteligencja zmieni przemysł i społeczeństwo w sposób, który większości ludzi, a nawet ekspertom, trudno sobie wyobrazić. Według amerykańskiego informatyka Jarona Laniera, niebezpieczeństwo związane ze sztuczną inteligencją nie polega na tym, że zniszczy ona ludzkość, ale na tym, że może doprowadzić nas do szaleństwa. Sztuczna inteligencja może być na przykład wykorzystywana do ukierunkowanej dezinformacji mas, infiltracji globalnych systemów bezpieczeństwa, a nawet jako broń. „Im bardziej skomplikowana staje się technologia, a wraz z nią potencjał zniszczenia, tym bardziej jesteśmy odpowiedzialni za działanie w sposób moralny i humanitarny” – mówi Lanier.

Ze względu na wykładniczo rosnącą moc komputerów, Big Data i potężne algorytmy, możliwe zastosowania są niemal nieograniczone. Prawdopodobne zastosowania w przemyśle i logistyce obejmują konserwację predykcyjną, analizę predykcyjną, optymalizację łańcucha dostaw, roboty sterowane przez AI do złożonych zadań, spersonalizowany rozwój produktów, kontrolę jakości sterowaną przez AI oraz zwiększenie wydajności magazynowania i produkcji. Mimo że systemy sztucznej inteligencji mają wiele zalet, istnieją również poważne wady i zagrożenia, które sprawiają, że etyczne wykorzystanie i kontrola tych systemów wydają się konieczne.

Systemy wizyjne

Systemy wizyjne działają w oparciu o sztuczną inte ligencję lub sztuczne sieci neuronowe, które czasami są również łączone z głębokim uczeniem (ang. „deep learning”). Mówiąc ogólnie, pozwalają one komputerom widzieć, obserwować i rozumieć. Technologia ta jest wykorzystywana w różnych branżach, od energetyki i usług komunalnych po produkcję i motoryzację – a rynek wciąż rośnie. Oczekuje się, że System wizyjny przeszkolony do kontroli produktów lub monitorowania sprzętu produkcyjnego może kontrolować tysiące produktów lub procesów na minutę i dostrzegać ledwo wykrywalne wady lub problemy, szybko przewyższając przy tym ludzkie możliwości. Zastosowania CV to przede wszystkim wykrywanie i śledzenie obiektów, klasyfikacja obrazów i wyszukiwanie obrazów z dużych magazynów danych w oparciu o zawartość obrazu, a nie metatagi (wyszukiwanie oparte na treści).

Oczywiście systemy CV są również coraz częściej stosowane w robotach przemysłowych. Roboty w połączeniu z systemem wizji mają znacznie lepszą podstawę do podejmowania decyzji w oparciu o ocenione obrazy z kamer, umożliwiając im elastyczne reagowanie na nieprzewidziane sytuacje. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza w szybko rozwijającym się segmencie tzw. cobotów: Te roboty współpracujące zostały opracowane do bezpośredniej współpracy z ludźmi bez oddzielnego sprzętu ochronnego – w tym przypadku priorytetem jest bezpieczne unikanie wypadków.

Automatyzacja przepływu pracy

Oprogramowanie do automatyzacji przepływu pracy może zwiększyć produktywność przepływów pracy i procesów. Ręczne i powtarzalne procesy mogą zakłócać lub spowalniać operacje. Oprogramowanie redukuje lub eliminuje czasochłonne procesy ręczne. W rezultacie zespół roboczy może skupić się na bardziej produktywnej pracy. Korzyści płynące z oprogramowania do automatyzacji przepływu pracy są następujące:

• redukcja kosztów, oszczędność czasu i lepsza jakość procesów ręcznych, ponieważ wahania wydajności poszczególnych osób mogą być lepiej kompensowane

• możliwość uzyskiwania lepszej dokumentacji sekwencji przetwarzania

• możliwość pobierania aktualnego statusu i informacji o wykorzystaniu

• branie pod uwagę aspektów wzbogacania pracy. Poszczególne zadania mogą być bardziej odpowiedzialne i zróżnicowane.


Komentarze


Anna Galas
Head of Business Development, DHL Supply Chain

Logistyka zmienia się dokładnie tak jak świat wkoło nas, w naszej branży następuje natychmiastowa reakcja na sytuacje geopolityczne, makroekonimoczne, trendy w społeczeństwach, zmiany klimatyczne.  W ostatnim czasie, niektóre obszary funkcjonowania firm, będące jedynie hasłami kilka lat temu, jak automatyzacja czy zeroemisyjność ziściły się już w naszych operacjach magazynowych i transportowych. To już nie są strategie na daleką przyszłość, ale wdrożone strategie i ich doskonalenie. To są właśnie trendy, które kreują naszą teraźniejszość. Zatem witajcie w teraźniejszości!

W DHL Supply Chain realizujemy strategię zielonych magazynów, budynków neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. To decyzja strategiczna, ponieważ w ten sposób dążymy do zaspokojenia wciąż rosnącego zapotrzebowania naszych klientów na powierzchnie magazynowe na istotnych rynkach, spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju. Inwestujemy również w  nowoczesne e-ciężarówki, które wyznaczają trendy w zeroemisyjnym i komfortowym transporcie. Bateryjne napędy elektryczne już się świetnie sprawdzają w pojazdach krótszego zasięgu, zarówno w lekkich, jak i ciężkich zastosowaniach, a ich zeroemisyjność jest gwarantowana użyciem odnawialnej energii elektrycznej.
 
Kolejnym trendem jest już coraz bardziej powszechna automatyzacja procesów magazynowych. To strategiczna decyzja mająca wpływ na cały biznes i możliwości firmy w przyszłości. W Polsce nowoczesne technologie wspierające procesy w magazynach są już powszechnie znane, coraz więcej magazynów wyposaża się w popularne automatyzacje niektórych procesów, szczególnie pakowania, wewnętrznego transportu, sortowania wysyłek.

Magazyny automatyczne są też interesujące dla pracowników, chętnie się uczą obsługi urządzeń, rozważają takie miejsce pracy jako bardziej zaspokajające ich ambicje i rozwijające nowe kompetencje.


Karolina Kaliszan
Sales Director, DSV – Global Transport and Logistics

Najważniejszym megatrendem pozostaje przenoszenie produkcji z Azji do Europy.
To proces, który rozpoczął się już około 10 lat temu i przyspieszył w ostatnich latach. W mojej opinii logistycy powinni ze szczególną uwagą przyglądać się czynnikom, które mogą wpłynąć na utrzymanie lub spowolnienie tempa reshoringu. Obydwa te scenariusze będą niosły wymierne konsekwencje dla spedytorów i ich klientów.

Jeżeli gospodarka europejska powróci na ścieżkę rozwoju, a globalna koniunktura poprawi się, można oczekiwać wzrostu wolumenu na rynku. To szansa dla transportu drogowego. W końcu to właśnie tą metodą będą dystrybuowane półprodukty do fabryk, jak i gotowe towary do odbiorców. Jednak nawet patrząc pozytywnie w przyszłość, branża będzie musiała pilnować tempa wzrostu kosztów, których głównym składnikiem stałyby się, w mojej ocenie, nakłady związane z pozyskaniem i utrzymaniem kierowców.

W negatywnym wariancie wydarzenia w światowej polityce zatrzymają lub spowolnią proces odbudowy wzrostu gospodarczego. Postawi to pod znakiem zapytania opłacalność wielu inwestycji w moce wytwórcze w Europie lub wydłuży procesy decyzyjne firm. Taka sytuacja bezpośrednio i negatywnie wpłynie na cały sektor transportowy. Zaostrzy się bowiem walka o malejący wolumen. Który ze scenariuszy jest bardziej prawdopodobny nie sposób dziś powiedzieć. Kluczowe czynniki dla ich materializacji pozostają poza sferą wpływu sektora TSL.

Mimo niepewności branża stoi przed koniecznością przeprowadzenia istotnych inwestycji w kolejnych latach. W DSV stawiamy na automatyzację oraz transformację energetyczną. Te dwa obszary, uważam, są fundamentalne dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju każdej firmy transportowej w każdych warunkach.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Eurologistics 2/2024

Poleć ten artykuł:

Polecamy