Niemieckie spółki Boryszewa ogłoszą upadłość

Niemieckie spółki Boryszewa ogłoszą upadłość

Problemy z jakimi boryka się aktualnie Automotive boleśnie dotknęły jedną z największych polskich firm z tej branży. Boryszew S.A poinformował, że jego trzy niemieckie spółki zależne (wchodzące w skład Grupy Boryszew Automotive Plastics) zgłoszą wnioski o upadłość.

Wnioski będą dotyczyć spółek ICOS GmbH, THEYSOHN Kunststoff GmbH oraz THEYSOHN Formenbau GmbH, tworzących spółkę ICOS. Zgodnie z przedstawioną propozycją wnioski będą dotyczyć upadłości pod zarządem własnym realizowanej zgodnie z niemieckim prawem upadłościowym.

Na podjęcie decyzji przez Grupę ICOS wpływa pogarszająca się sytuacja w zakresie pozyskiwania nowych zamówień od głównych klientów, jak również odroczenie znacznej części planowanych zamówień, co spowodowało znaczący spadek sprzedaży. Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na sytuację ww. podmiotów są wysokie koszty stałe spółek grupy ICOS oraz obecna sytuacja rynkowa związana z ograniczeniami produkcji u głównych llientów, spowodowaną m.in. problemami z dostępnością półprzewodników oraz nieplanowanym wzrostem pozostałych kosztów działalności, ze szczególnym uwzględnieniem gwałtownie rosnących kosztów energii i surowców.

Powyższe, zgodnie z przeprowadzonymi analizami, nie pozwala na uzyskanie minimalnej satysfakcjonującej rentowności dla prowadzonej działalności oraz perspektywy osiągniecia samofinansowania działalności przez ww. podmioty w racjonalnej perspektywie czasowej.  Działalność Grupy ICOS wygenerowała z I półroczu 2021 roku 72 mln zł przychodów ze sprzedaży, (w 2020 roku 129 mln zł). Działalność Spółek Grupy ICOS, na poziomie wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) w I półroczu 2021 Grupa ICOS wygenerowała stratę w wysokości 9 mln zł, natomiast za 2020 rok strata wyniosła 36 mln zł.

Poleć ten artykuł:

Polecamy