Normy poprawiają efektywność zarządzania

Normy poprawiają efektywność zarządzania

Większość obserwatorów i uczestników rynku jest zgodna, co do niejednolitego wpływu kryzysu na poszczególne branże. Już pierwsze publikowane bilanse za poprzedni rok wykazują, że nastąpiło pogorszenie się wyników finansowych operatorów logistycznych.Powszechnie wskazuje się na

Powszechnie wskazuje się na trzy główne obszary, w których nastąpiło największe załamanie rynku: fracht morski, lotniczy i logistyka. Na temat przyczyn obniżenia rentowności we frachcie morskim lub lotniczym można znaleźć szereg interesujących wyjaśnień. Mniej uwagi poświęca się natomiast warunkom związanym z gospodarką magazynową.

Przyczyn spadku rentowności w tym obszarze upatruje się przede wszystkim w realizowaniu kontraktów najmu magazynów po relatywnie wysokich – w stosunku do obecnych – stawkach, szybko rosnących wynagrodzeniach związanych ze spadkiem bezrobocia oraz wysokimi kosztami inwestycji w wyposażenie techniczne magazynów, które występowało najczęściej w lat 2004-2007. Trudno doszukiwać się jednak generalnych błędów i podejmować krytykę branży, która inwestowała biorąc pod uwagę optymistyczne plany rozwojowe klientów na najbliższe lata. Grzech przeinwestowania był popełniany dość powszechnie, a prognozy na temat spowolnienia i wskaźniki ekonomiczne nie sugerowały aż tak drastycznych zmian.

 

Efektywność zarządzania

Weryfikacja inwestycyjnego optymizmu przy tendencji do redukcji wielkości zapasów magazynowych jest wspólnym zadaniem klienta i operatora. Dość istotnym pytaniem jest, w jaki sposób firmy definiują swoją pozycję wyjściową do renegocjacji umów? Odpowiedź na to pytanie to klucz do porozumienia. Negocjacje kontraktów najmu, redukcja wynagrodzeń, obniżenie stawek wynajęcia sprzętu to zadania podstawowe operatora logistycznego.

Weryfikacja inwestycyjnego optymizmu przy tendencji do redukcji wielkości zapasów magazynowych jest wspólnym zadaniem klienta i operatora

Pozostaje pytanie, w jaki sposób, a raczej jak przygotowana jest kadra kierownicza do wykorzystania różnych sposobów obniżania kosztów, jakie oferuje nam teoria i jakie są możliwe do zastosowania w danym momencie w praktyce. Temat jest interesujący z uwagi na sam produkt gospodarki magazynowej. Często usługa składu jest oferowana klientom w ramach poszerzenia kompleksowej współpracy z operatorem logistycznym i stanowi mniejszościowy udział w stosunku do innych produktów.

Niestety obniżenie rentowności to również efekt zaniechania budowania standardów w gospodarce magazynowej. Kryzys nie tłumaczy braku norm zakładowych. Jeżeli ich nie ma to zarządzanie jest raczej kwestią zaufania do umiejętności i doświadczenia kierowników niższego szczebla. Tylko, że taki styl zarządzania całkowicie jest nieefektywny w przypadku zmian rynkowych i dużej presji klientów, gdzie decyzje trzeba podejmować przy gruntownym uzasadnieniu merytoryczno-kalkulacyjnym. Intuicja jest istotna przy braku rzetelnych informacji, ale zwiększanie jej udziału w podejmowaniu decyzji do 100 procent jest niepożądane. Dlatego dbałość o fundamenty wiedzy, jakimi są normy zakładowe jest podstawą do wyznaczenia celów poprawienia efektywności pracy oraz wyliczeń rentowności dla klientów, którym oferujemy kompleksową usługę.

 

Metody organizacji pracy w magazynie

Jedną z koncepcji na podstawie, której wypracowano metody wspomagające organizacje pracy w magazynie oprócz XYZ, czy DT jest koncepcja ABC. Pozwala ona między innymi na optymalizacje rozmieszczenia towarów w magazynie w/g różnorodnych kryteriów np.: rotacji towaru. Również istotną metodą, która zasługuje na zastosowanie z uwagi na swoją efektywność jest metoda pomiaru rentowności produktów oparta na wyliczeniu kosztów działań dla poszczególnych procesów. Każdą z wymienionych metod można przełożyć na konkretne zadania dla wszystkich szczebli pracy operacyjnej i wprowadzić skuteczne systemy motywacyjne. Określając normy wydajności, upraszczając najbardziej pracochłonne działania, czy też modelując zmiany przy dużym prawdopodobieństwie ich zgodności z rzeczywistością, możemy skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe

Dbałość o metodykę zarządzania magazynami w znaczący sposób ułatwia wprowadzanie zmian i poprawia efektywność

Wyżej wspomniane metody nie muszą straszyć ani pracochłonnością przygotowania, ani nazewnictwem, o ile zostaną racjonalnie przygotowane i przekazane do realizacji kierownikom, brygadzistom i szeregowym pracownikom. Można zgodzić się, że nie są to zadania palące i nawet nie powinny być w dobrze zarządzanym produkcie. Ich realizacja powinna przebiegać konsekwentnie bez względu na koniunkturę na rynku, czy sytuację w danym przedsiębiorstwie.

Firma Hellmann Worldwide Logistics Polska realizuje wieloletni plan implementacji i ciągłego udoskonalania stosowanych metod. Bazując na naszych doświadczeniach z całym przekonaniem możemy stwierdzić, że dbałość o metodykę zarządzania magazynami nie rozwiązuje wszelkich problemów, ale w znaczący sposób ułatwia wprowadzanie zmian nawet tych gwałtownych, poprawia efektywność, dokładnie opisuje procedury wewnątrz firmy.

Poleć ten artykuł:

Polecamy