Obowiązek audytu energetycznego

1 października 2016 roku wszedł w życie obowiązek audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Podlegają mu organizacje, o których mowa w rozdziale 5 Ustawy z dnia 20.05.0216 o efektywności energetycznej.W dniu 10.06.2016 Prezydent RP podpisał „Ustawę o efektywności...

W dniu 10.06.2016 Prezydent RP podpisał „Ustawę o efektywności energetycznej”, która dzień później została ogłoszona w internetowym Systemie Aktów Prawnych Dz.U. 2016 poz. 831. Ustawa weszła w życie 1.10.2016 r. Z dniem wejścia w życie ustawy, w prawie polskim pojawił się wymóg audytu energetycznego przedsiębiorstwa, który jest obowiązkowy dla przedsiębiorcy określonego w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Obowiązek ten nie dotyczy jednak mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Unijny wymóg

Wejście w życie obowiązku było tylko kwestią czasu. Przygotowanie ustawy wynikało z dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Audyt energetyczny obejmować ma minimum 90% zużycia energii (wszystkich nośników), w tym przez transport.

 

W myśl dyrektywy, celem audytu energetycznego jest uzyskanie wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii u przedsiębiorcy oraz określenie sposobu i ilości możliwej do uzyskania opłacalnej oszczędności energii. Przepisy krajowe mogą zwalniać z obowiązkowego audytu tylko przedsiębiorców, którzy realizują system zarządzania energią lub środowiskiem certyfikowany przez niezależny podmiot zgodnie z właściwymi normami europejskimi lub międzynarodowymi. Na ewentualne zwolnienia liczyć mogą przedsiębiorcy uczestniczący w systemie EMAS oraz określonym normami ISO 50001 lub, jeżeli w jego ramach przeprowadzono badanie profilu energetycznego, ISO 14001.

 

Do 2020 r. Unia Europejska chce osiągnąć cel zakładający zwiększenie efektywności energetycznej o 20 proc. W ramach dążenia do tego celu Polska zobowiązała się do oszczędności energii finalnej na poziomie 4,04 mln ton oleju ekwiwalentnego (1 Mtoe = 11630 GWh) w latach 2014-2020.

Kto podlega obowiązkowi audytu?

Do przeprowadzenia audytu energetycznego zobowiązany jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił którykolwiek z poniższych warunków:

 

– zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników (przy czym średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty i przy jego obliczaniu nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego)

lub też

– osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych równowartości w złotych co najmniej 50 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat wyniosły co najmniej równowartość w złotych 43 milionów euro.

Obowiązek dla 6000 firm

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi zostać przeprowadzony przez podmiot niezależny, tj. bądź zewnętrznych ekspertów, posiadających wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu takiego audytu, bądź przez ekspertów audytowanego przedsiębiorcy, pod warunkiem, że nie są oni bezpośrednio zaangażowani w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

 

– Dane wskazują, że do przeprowadzenia audytu energetycznego zobowiązanych będzie ponad 6000 przedsiębiorstw, co w kontekście ograniczonej liczby dostępnych na rynku audytorów energetycznych może stwarzać ryzyko nieprzeprowadzenia audytu w ustawowym terminie. Dlatego warto zainteresować się tematem już dziś – zauważa Michał Skup, audytor energetyczny DNV GL Business Assurance.

 

Firmy, które ustawa obliguje do przeprowadzenia audytu, będą musiały przekazać jego wynik prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia. Audyt energetyczny należy przeprowadzić do 1 października 2017.

 

Co więcej, każda z tych firm zobowiązana jest do ponownego przeprowadzenia audytu po czterech latach. Za każdym razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu.

Poleć ten artykuł:

Polecamy