Optymizm szybuje w górę

Optymizm szybuje w górę

Trwająca od początku 2009 r. poprawa sytuacji w sektorze ciężarowego transportu samochodowego, miała miejsce również w drugim kwartale 2010 r., co potwierdzają wyniki badania koniunktury prowadzone w Instytucie Transportu Samochodowego. Wartość wskaźnika koniunktury w

Pomimo ujemnej wartości wskaźnika, zmianę interpretujemy jako korzystną, ponieważ w drugim kwartale 2010 r. mniej przedsiębiorstw wskazało na zmniejszenie wielkości przewozów w porównaniu z kwartałem poprzednim, a więcej respondentów odnotowało zwiększenie wielkości przewozów.

„Międzynarodówka” szaleje
W przedsiębiorstwach realizujących przewozy międzynarodowe, tendencje są również pozytywne. Wskaźnik koniunktury odnoszący się tylko i wyłącznie do przewozów międzynarodowych przyjął wartość dodatnią +14,8 (w pierwszym kwartale 2010 r. wynosił  +1,4).
Prognozy na trzeci kwartał 2010 r. w zakresie zmian wielkości przewozów w krajowym i międzynarodowym ciężarowym transporcie samochodowym wskazywały, że taki korzystny trend utrzyma się. Jednak wyniki za trzeci kwartał są jeszcze w fazie opracowywania.

Inwestycyjna stagnacja
Miernikiem kondycji firm przewozowych jest poziom skłonności do podejmowania inwestycji, w tym zmiany poziomu zakupów ciężarowego taboru samochodowego. Spośród firm uczestniczących w badaniach 48 proc. odpowiedziało, że nie prowadziło w drugim kwartale 2010 r. żadnych inwestycji, 37 proc., że prowadziło je na poziomie z poprzedniego kwartału, 10 proc. firm raportowało zwiększenie inwestycji, a pozostałe 5 proc. ich zmniejszenie. Dla porównania w pierwszym kwartale 2010 r. zwiększenie inwestycji wykazało jedynie 4 proc. firm, a zmniejszenie inwestycji aż 13 proc. Tendencja wydaje się więc korzystna.
W drugim kwartale 2010 r. 52 proc. respondentów nie dokonywało zakupów ciężarowego taboru samochodowego, 30 proc. potwierdziło utrzymanie wielkości zakupów na poziomie z poprzedniego kwartału, 11 proc. stwierdziło poprawę, a 7 proc. firm odnotowało zmniejszenie poziomu zakupów taborowych (w pierwszym kwartale 2010 r. zwiększenie zakupów środków transportu odnotowało jedynie 5 proc. firm, a zmniejszenie 8 proc.).

Za wysokie koszty
Wysokie koszty prowadzenia działalności przewozowej, w drugim kwartale 2010 r., podobnie jak w kwartałach poprzednich, były najczęściej wymienianą barierą utrudniającą rozwój i sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych. Sygnalizowało to blisko 78 proc. respondentów.
Przedsiębiorstwa odczuwały skutki niedostatecznego popytu na usługi przewozowe (ok. 35 proc. ankietowanych), a także trudności w pozyskiwaniu kredytów (ok. 17 proc.).

Poleć ten artykuł:

Polecamy