Polski przemysł trzymał poziom w październiku

Polski przemysł trzymał poziom w październiku

Choć październik przyniósł drugą falę pandemii COVID-19, dane na temat produkcji przemysłowej, przekazane dziś przez GUS, okazały się wciąż pozytywne. Odnotowano nieznaczny wsrost produckji przemysłowej, lecz w kolejnym miesiącu trudno będzie powtórzyć ten wynik, gdyż dane na temat koniunktury, zbieranie w pierwszej dekadzie listopada, nie były najlepsze.

W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,0% w porównaniu z październikiem ub. roku, kiedy to notowano wzrost o 3,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z wrześniem br. wzrosła o 3,2%. W okresie styczeń – październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,7% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,3%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w październiku br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,6% wyższym w porównaniu z wrześniem br.

W trzech głównych grupowaniach przemysłowych w październiku br. odnotowano spadek produkcji w skali roku. Produkcja dóbr związanych z energią zmniejszyła się o 7,8%, dóbr inwestycyjnych – o 1,4%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 0,3%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 7,8% oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 3,0%

Według wstępnych danych w październiku br., w stosunku do października ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 17,4%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 7,4%, mebli – o 5,5%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 5,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,4%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 15 działach, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 14,3%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 10,8%, w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 10,0%, metali – o 4,9%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 2,9%.

W porównaniu z wrześniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w październiku br. odnotowano w 24 działach przemysłu, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 16,9%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 16,5%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 13,6%, pozostałego sprzętu transportowego – o 9,9%, urządzeń elektrycznych – o 6,6%, papieru i wyrobów z papieru – o 4,0%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem br., wystąpił w 10 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 21,4%, w produkcji napojów – o 6,2%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 4,4%.

Poleć ten artykuł:

Polecamy