Porzucenie pracy przez cudzoziemca

Porzucenie pracy przez cudzoziemca

Pracodawcy dość często spotykają się z przypadkami, że pracownik cudzoziemski nie zgłasza się do umówionej pracy w ustalonym terminie jej rozpoczęcia, bądź porzuca ją lub zwalnia się znacznie przed końcem ważności np. zezwolenia na pracę. Jest to sytuacja bardzo trudna dla zatrudniającego, ponieważ z uwagi na nagłość zdarzenia, powstaje wakat kadrowy, co może znacząco destabilizuje funkcjonowanie firmy.

W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej powyżej pracodawca może podjąć następujące działania.

1. Zgłosić ten fakt do organu np. wydającego dokument uprawniający do wykonywania pracy. W przypadku zezwoleń będzie to urząd wojewódzki, który je wydaje, a w kwestii oświadczeń powiatowy urząd pracy. Warto pamiętać o tym, aby w przekazanej informacji jednoznacznie stwierdzić, że nie planują Państwo w przyszłości zatrudniania tej osoby.

2. W razie posiadania przez cudzoziemca zezwolenia jednolitego na pobyt czasowy i pracę, gdzie dokument uzyskano w związku z deklaracją świadczenia pracy w danej firmie, zasadne jest przekazanie takiej informacji również do organu wydającego dokument, czyli do wojewody. Będzie on wówczas zobligowany do zbadania czy nie zachodzą przesłanki do cofnięcia przedmiotowego dokumentu.

3. Wiadomości związane z zakończeniem wykonywania pracy, przed upływem ważności posiadanych dokumentów, porzuceniem jej bądź niezgłoszeniem się do jej wykonywania, można przekazać również do wiadomości dla Straży Granicznej np. poprzez wysłanie e-maila na adres: gkg.kg@strazgraniczna.pl. W informacji należy zawrzeć m.in. stwierdzenie dotyczące rezygnacji z dalszego zatrudnienia danej osoby w Państwa firmie także w przyszłości. Cudzoziemiec nie będzie mógł dalej posługiwać się dokumentami potwierdzającymi fakt wykonywania pracy w danym przedsiębiorstwie i może zostać podjęta wobec jego osoby procedura wydaleniowa, zakończona orzeczeniem o zakazie wjazdu do UE na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

4. W takich sytuacjach należy również pamiętać o rozwiązaniu stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej – jeżeli zostały zawarte i są obowiązujące. Korespondencję wysyłamy na adres podany przez pracownika jako korespondencyjny. Jednocześnie przypominam, że w przypadku zakończenia wykonywania pracy na 3 miesiące przed końcem ważności zezwolenia lub niepodjęcie jej po upływie 3 miesięcy od początkowej daty zatrudnienia ujętej w zezwoleniu pracodawca jest obowiązany do przekazania tej informacji do organu wydającego dokument – wojewody.

W przypadku oświadczeń na pracodawcy ciąży obowiązek informacyjny m.in. w sytuacji niepodjęcia pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od początkowej daty powierzenia wykonywania pracy określonej w tym dokumencie.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Eurologistics 6/2022

Poleć ten artykuł:

Polecamy