Produkcja przemysłowa w 2021 prawie o 15 proc. w górę

Produkcja przemysłowa w 2021 prawie o 15 proc. w górę

GUS podał dane dotyczące dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu roku o podsumował cały rok. w 2021 roku produkcja  była o 14,9% wyższa w porównaniu z 2020. kiedy notowano spadek o 1,0%. Tempo odrabiana przez przenysł strat po pandemii było bardzo wysokie obawy o falę bankructw zastąpiły obawy o sprostanie fali zamówień i pozyskanie surowców.

W grudniu 2021 produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 16,7% w porównaniu z grudniem 2020 r., kiedy notowano wzrost o 11,1%, natomiast w porównaniu z listopadem 2021 r. spadła o 2,9%.  Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w grudniu 2021 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 13,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2020 r. i o 0,2% niższym w porównaniu z listopadem 2021 r.

Źródło: GUS

 We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w grudniu 2021 r. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią – o 39,4%. W mniejszym stopniu zwiększyła się produkcja dóbr zaopatrzeniowych – o 17,6%, dóbr inwestycyjnych – o 12,6%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 7,7% oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 7,2%.

Według wstępnych danych w grudniu 2021 r., w stosunku do grudnia 2020 r., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji metali – o 42,7%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 33,8%, napojów – o 22,1%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 23,3%, w produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 21,7%, wyrobów z metali – o 18,5%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 17,0%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2020 r., wystąpił w 4 działach, w tym w produkcji odzieży – o 9,7%.

W porównaniu z listopadem 2021 r., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w grudniu 2021 r. odnotowano w 20 działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 14,5%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 14,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 13,9%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 13,0%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 11,2%, w produkcji metali – o 10,1%, wyrobów z metali – o 8,8%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem 2021 r., wystąpił w 13 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 51,3%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 19,6%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 17,0%, w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 13,5%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 9,4%.

Poleć ten artykuł:

Polecamy