Produkcja w listopadzie trzymała poziom

Produkcja w listopadzie trzymała poziom

Dane GUS na temat produkcji przemysłowej w listopadzie przyniosły kolejny powiew optymizmu. Choć w jesienny lockdown spowodował, że była ona niższa niż w październiku, to w w stosunku do listopada 2019 zanotowano wyraźny wzrost. Przemysł w drugiej fali pandemii zdecydowanie trzyma poziom.

W listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,4% w porównaniu z listopadem ub. roku, kiedy to notowano wzrost o 1,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z październikiem br. spadła o 1,6%. W okresie styczeń – listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była 2,1% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,0%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2% wyższym w porównaniu z październikiem br.

Źródło: GUS

W większości głównych grupowań przemysłowych w listopadzie br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr zaopatrzeniowych zwiększyła się o 9,4%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 7,7%, dóbr inwestycyjnych – o 7,3%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 1,7%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią – o 8,0%.

Według wstępnych danych w listopadzie br., w stosunku do listopada ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 24,5%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 15,5%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 14,5%, wyrobów

z drewna, korka, słomy i wikliny – o 13,2%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 12,0%, pozostałego sprzętu transportowego – 10,7%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 9,7%, papieru i wyrobów z papieru – o 8,9%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku, wystąpił w 10 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 10,5%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 10,4%, metali – o 5,2%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,0%.

W porównaniu z październikiem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w listopadzie br. odnotowano w 27 działach przemysłu, m.in. w produkcji metali – o 7,4%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny oraz w produkcji mebli – po 6,2%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,2%, urządzeń elektrycznych – o 4,8%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,6%, artykułów spożywczych – o 4,2%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,0%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem br., wystąpił w 7 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 22,8%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 9,0%, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 5,1%.

Poleć ten artykuł:

Polecamy