Przemysł rośnie wolniej

Przemysł rośnie wolniej

Zgodnie z oczekiwaniami, wzrosty produkcji przemysłowej, odnotowywane przez GUS, są słabsze z miesiąca na miesiąc. To efekt rosnącej bazy z zeszłego roku, latem przemysł otrząsnął się z pierwszego pandemicznego szoku, a koniunktura zaczęła rosnąć.

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 13,2% w porównaniu z sierpniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lipcem br. spadła o 2,5%. W okresie styczeń – sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 16,4% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 4,5%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 10,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,3% niższym w porównaniu z lipcem br.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w sierpniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr zaopatrzeniowych zwiększyła się o 19,3%, dóbr związanych z energią – o 11,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 10,6%, dóbr inwestycyjnych – o 6,9%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 6,3%.

Według wstępnych danych w sierpniu br., w stosunku do sierpnia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z metali – o 28,4%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 25,3%, maszyn i urządzeń – o 24,9%, metali – o 24,6%, papieru i wyrobów z papieru – o 23,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 18,8%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 18,5%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 16,1%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 5 działach, w tym w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 12,9%.

W porównaniu z lipcem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w sierpniu br. odnotowano w 20 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 26,1%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 12,1%, w produkcji urządzeń elektrycznych – o 11,8%, napojów – o 7,3%, pozostałego sprzętu transportowego – o 6,8%, maszyn i urządzeń – o 5,0%, metali – o 4,2%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem br., wystąpił w 14 działach, m.in. w produkcji mebli – o 8,6%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,4%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 5,2%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 4,7%, papieru i wyrobów z papieru – o 3,9%, artykułów spożywczych – o 3,8%.

Poleć ten artykuł:

Polecamy