Przyspieszenie rynku pracy

Przyspieszenie rynku pracy

Jak wynika z opublikowanego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia w Polsce należy spodziewać się przyspieszenia tempa wzrostu zatrudnienia w II kwartale 2011 r.

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski na osiąga +12 proc., co oznacza, że więcej polskich pracodawców planuje zatrudniać, niż redukować zatrudnienie. Wśród 750 przebadanych pracodawców 16 proc. deklaruje zwiększenie całkowitego zatrudnienia w najbliższym kwartale, 4 proc. planuje redukcję liczby etatów, a 76 proc. nie planuje żadnych zmian personalnych. W ujęciu kwartalnym odnotowujemy wzrost prognozy o 7 proc., co jest powtórzeniem tendencji z analogicznego okresu 2010 r. W ujęciu rocznym prognoza utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Z kwartału na kwartał trzykrotnie zmniejszyła się grupa pracodawców rozważających redukcje zatrudnienia, z 12 proc. do 4 proc.

 

Wyraźny wzrost optymizmu widać wśród firm z sektora Budownictwo, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +32 proc., co oznacza znaczny wzrost prognozy zarówno w ujęciu kwartalnym, o 32 proc., jak i rok do roku o 21 proc. Po spowolnieniu obserwowanym w wynikach dla I kwartału 2011 r. w najbliższym kwartale wzrasta prognoza netto zatrudnienia dla sektora Kopalnie/Przemysł wydobywczy, osiągając +24 proc. Bardzo dobre perspektywy ustalono na podstawie deklaracji pracodawców z sektora Produkcja przemysłowa. Prognoza netto zatrudnienia osiąga poziom +15 proc., wskazując lekki wzrost w ujęciu kwartalnym o 2 punkty proc., jak i rok do roku, o 4 proc. Tradycyjnie dobre nastroje obserwujemy wśród pracodawców z sektora Finanse / Ubezpieczenia / Nieruchomości / Usługi, prognoza netto zatrudnienia wynosi +15 proc. i wzrasta w ujęciu kwartalnym o 3 proc., oraz o 7 proc. w ujęciu rocznym.

Jedyny badany sektor, w którym pracodawcy przewidują w II kwartale 2011r. raczej redukcje niż zatrudnienia to Energetyka / Gazownictwo / Wodociągi. Prognoza netto zatrudnienia osiąga -1 proc. i spada w ujęciu kwartalnym o 3 punkty proc., a w ujęciu rocznym o 12 punktów proc.

 

Prognoza zatrudnienia dla II kwartału 2011 r. jest pozytywna we wszystkich sześciu badanych regionach Polski, wszędzie przyspiesza też tempo wzrostu zatrudnienia. Optymizm pracodawców uległ lekkiemu osłabieniu w ujęciu rocznym w czterech regionach.

Nadal największy optymizm w zatrudnianiu pracowników wykazują firmy z regionu Centralnego (łódzkie, mazowieckie), w którym prognoza netto zatrudnienia osiąga +18 proc. Tym samym przyspiesza tempo wzrostu zatrudnienia w regionie – odnotowujemy wzrost o 4 proc. w ujęciu kwartalnym, a o 5 proc. w ujęciu rocznym. Deklaracje pracodawców ze wschodu Polski zapowiadają pozytywne tendencje dla tamtejszego rynku pracy. Prognoza netto zatrudnienia dla regionu Wschodniego (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie) osiąga poziom +15 proc., rosnąc o 15 proc. w ujęciu kwartalnym i o 4 proc. w ujęciu rocznym. Podobną sytuację obserwujemy w regionie Północnym (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), gdzie prognoza netto zatrudnienia osiąga +10% i wzrasta o 13 proc. kwartalnie, choć maleje o 6 proc. rok do roku. Prognoza netto zatrudnienia dla regionu Południowego (małopolskie, śląskie) na poziomie +9 proc. jest najsłabszym wynikiem regionalnym w nadchodzącym kwartale. Nastroje pracodawców z południa Polski poprawiły się w porównaniu z I kwartałem 2011 r., prognoza wzrosła o 3 punkty proc., nastąpił natomiast jej spadek o 4 punkty proc. w porównaniu z tym samym okresem 2010 r.

Poleć ten artykuł:

Polecamy