Śnieżka ograniczy produkcję na Ukrainie

Śnieżka ograniczy produkcję na Ukrainie

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, największy polski producent farb, wskutek epidemii koronawirusa musiał ograniczyć swoją działalność operacyjną na Ukrainie. Zakład na skutek wprowadzonych restrykcji musiał ograniczyć od dziś działalność zakładu w Jaworowie.

Decyzja ta została podjęta w konsekwencji działań epidemiologicznych władz Ukrainy, podjętych wobec pandemi choroby COVID-19. W wyniku przyjęcia Uchwały Gabinetu Ministrów Ukrainy „W sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się na terytorium Ukrainy koronawirusa COVID-19” – która wprowadziła kwarantannę na terenie całego kraju na okres 3 tygodni, do 3 kwietnia 2020 r. – zostały zamknięte między innymi wszystkie punkty sprzedaży farb i lakierów, w tym produktów Śnieżki-Ukraina.

W związku z tym dyrektor generalny Śnieżki-Ukraina podjął ww. decyzję o czasowym ograniczeniu produkcji w tej spółce od 24 marca do 3 kwietnia 2020 r. poprzez czasowe zawieszenie pracy na drugiej zmianie. Aktualnie władze Śnieżka-Ukraina szacują, że w wyniku powyższego ograniczenia poziom produkcji w ww. okresie spadnie do około 50% dotychczasowego poziomu produkcji.

Spółka Śnieżka-Ukraina jest obecnie trzecią największą spółką w Grupie Kapitałowej Śnieżka (po FFiL Śnieżka SA i węgierskiej Poli-Farbe Vegyipari Kft.). Na dzień publikacji niniejszego raportu zarząd Śnieżki nie jest w stanie oszacować skutków, jakie powyższe ograniczenia w produkcji Śnieżka-Ukraina będą miały na wyniki finansowe w trwającym i w przyszłych okresach spółki Śnieżka-Ukraina, i tym samym całej Grupy Kapitałowej Śnieżka. Zarząd Śnieżki na bieżąco monitoruje sytuację w tym zakresie, i w przypadku identyfikacji istotnych informacji będzie je przekazywał w kolejnych raportach bieżących.

Poleć ten artykuł:

Polecamy