Sprawozdanie roczne przewoźnika drogowego przewożącego towary niebezpieczne

Sprawozdanie roczne przewoźnika drogowego przewożącego towary niebezpieczne

Nawet, gdy przedsiębiorca transportowy wykona nałożone na niego ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych obowiązki może być ukarany! Jak bowiem pokazuje praktyka w niektórych województwach nawet, gdy sprawozdanie roczne z działalności przedsiębiorcy zaangażowanego w przewóz

Docierają do naszej redakcji sygnały o kwestionowaniu przez pracowników urzędów wojewódzkich terminowości złożenia sprawozdania rocznego, w przypadku wysłania go listem w ustawowym terminie.

 

Dzień wolny od pracy

Art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych  zobowiązuje przedsiębiorcę do PRZESŁANIA wojewodzie w terminie do 31 stycznia sprawozdania za rok poprzedni. Zgodnie z art. Art. 57. § 4 i 5 oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli koniec terminu wyznaczonego w ustawie przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. W roku 2009 dzień 31 stycznia był sobotą – a wiec dniem wolnym od pracy.

Dodatkowo termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej albo złożono w polskim urzędzie konsularnym. W § 4. tego samego artykułu zapisano, że jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. W świetle powyższych faktów nadanie sprawozdania za rok 2008 listem poleconym w dniu 2 lutego 2009 r. jest wypełnieniem terminu.

W tej sprawie zapadły rozstrzygnięcia sądowe w NSA (m. innymi wyrok II GSK 578/08). Przedmiotem sprawy było miedzy innymi rozstrzygniecie, czy został zachowany termin, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,  i mógł mieć zastosowania przepis art. 57 § 5 pkt 2 k.p.a. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: „Ponieważ nie jest możliwe stosowanie art. 57 § 5 pkt 2 k.p.a. ani żadnego innego przepisu o podobnym brzmieniu dla oceny, czy przedsiębiorca lub inny zobowiązany podmiot wykonał w terminie obowiązek określony w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, należy dokonać analizy tego przepisu po to, by móc ocenić, dokonania jakich czynności w terminie wymaga ustawodawca od obciążonych obowiązkiem podmiotów”.  (…). 

 

Przesłać, a nie dostarczyć

Otóż, w przeciwieństwie do przepisów podatkowych dotyczących składania zeznań przez podatników, w tym omawianego art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca nie wymaga złożenia (składania) dokumentu przed upływem terminu, co byłoby równoznaczne z obowiązkiem dostarczenia sprawozdania do siedziby organu przed upływem ustawowego terminu. Przedsiębiorca lub inny zobowiązany podmiot ma przed upływem wyznaczonego przez prawodawcę terminu jedynie „przesłać” sprawozdanie. Według Słownika Języka Polskiego PWN (wydanie internetowe) słowo „przesłać” oznacza „posłać, wysłać coś do kogoś”. Z omawianego przepisu prawa materialnego nie wynika, by przed upływem terminu przedsiębiorca lub inny podmiot obowiązany był wykonać dalej idące czynności niż wysłanie przesyłki zawierającej sprawozdanie do właściwego organu. W szczególności nie można przyjąć, by obowiązek obejmował konieczność spowodowania by przesyłka przed upływem terminu dotarła do adresata.

Przepisów prawa określających obowiązki obywatela wobec organów państwa nie można wykładać w ten sposób, by wyprowadzać z nich wnioski co do istnienia obowiązków dalej idących niż wynikające z dosłownego brzmienia przepisu. Wyniki wykładni systemowej i celowościowej wskazują, że obowiązek przesłania sprawozdania, o jakim mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, tak jak inne obowiązki określone przez prawo, należy wykonać z należytą starannością, co powinno obejmować podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia dotarcia przesyłki do adresata. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego żadnych wątpliwości nie budzi zachowanie należytej staranności w sytuacji nadania sprawozdania listem poleconym w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.  (…) Tekst uzasadnienia podano za internetowa bazą NSA.

Sprawa wydaje się  być jasna, co nie przeszkadza jednak niektórym urzędnikom w kwestionowaniu faktów. W dobie coraz większych trudności na rynku działania takie na pewno nie zasługują na pochwałę… O ile nam wiadomo stanowisko Inspekcji jest w tym zakresie zgodne z naszym, co oznacza, ze jeżeli sprawozdanie zostanie wysłane pocztą w ostatnim dniu terminu należy traktować to jako spełnienie obowiązku.

Poleć ten artykuł:

Polecamy