Ulga na robotyzację zadziała wstecz

Ulga na robotyzację zadziała wstecz

Polski Ład wprowadził do polskiego prawa podatkowego 1 stycznia 2022 r. ulgę na robotyzację. Preferencja w zamyśle autorów ma stanowić nowy sposób na wsparcie robotyzacji. Co ciekawe, ulga ma mieć zastosowanie również w przypadku przedsiębiorstw, które poniosły wydatki na robotyzację przed wejściem w życie Polskiego Ładu. Takie stanowisko jest reprezentowane m.in. w najnowszej interpretacji indywidualnej, a także w stanowisku Ministerstwa Finansów.

Ulga na robotyzację umożliwia podatnikom zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 150% wydatków poniesionych na robotyzację. Co istotne, ustawa stanowi, że odliczenie ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r. W konsekwencji, przepis wzbudza wątpliwości interpretacyjne. Bowiem w przypadku amortyzowanych składników majątku, momentem poniesienia kosztu podatkowego jest data dokonania odpisu amortyzacyjnego.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Przedmiotowy problem został poruszony w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z  16 sierpnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.129.2022.2.AW.

Wnioskodawca poniósł koszty robotyzacji przed 1 stycznia 2022 r. Nabyte roboty przemysłowe oraz funkcjonalnie z nimi związane maszyny i urządzenia zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz rozpoczęto ich amortyzację. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczyły możliwości rozliczenia w ramach ulgi na robotyzację odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych środków trwałych – dokonanych w okresie od 2022 r. do 2026 r.

“Organ podatkowy stanął na stanowisku, że w przypadku nabycia i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2022 r. fabrycznie nowych aktywów spełniających przesłanki określone w art. 38eb Ustawy CIT – odpis amortyzacyjny dokonany w latach 2022-2026 będzie podlegał rozliczeniu w ramach ulgi na robotyzację.”

Stanowisko Ministerstwa Finansów

Analogiczny problem był przedmiotem interpelacji poselskiej. Minister Finansów został zapytany, czy w ramach ulgi na robotyzację można odliczyć wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych przed 1 stycznia 2022 r.

W treści odpowiedzi Minister wskazał, że:

“(…) W przypadku, gdy środki trwałe nabyte przed 01.01.2022 r. spełniają definicje zawarte w przepisach dotyczących ulgi na robotyzację i nie zostały w całości zamortyzowane przed 01.01.2022 r., to ta część odpisów amortyzacyjnych powstała po 01.01.2022 r. (a więc w rozumieniu przepisów podatkowych stanowiąca koszty uzyskania przychodu po 01.01.2022 r.) może stanowić podstawę do skorzystania z prawa do ponadnormatywnego odliczenia w ramach ulgi na robotyzację. (…)”

Stanowisko Ministra Finansów z pewnością ucieszy wszystkie podmioty, które poniosły koszty na robotyzację przed 1 stycznia 2022 r.

Niemniej nie sposób rozstrzygnąć obecnie czy niniejsza linia interpretacyjna zostanie utrzymana. W związku z tym podmioty, które nabyły środki trwałe mieszczące się w katalogu kosztów kwalifikowanych, powinny rozważyć skorzystanie z ulgi oraz zabezpieczyć swoją sytuację prawną uzyskaniem interpretacji indywidualnej.

Podsumowując, aktualne stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz Ministra Finansów umożliwia korzystanie z ulgi na robotyzację również podmiotom które poniosły koszty kwalifikowane przed 1 stycznia 2022 r. Należy jednak zauważyć, że taki kształt preferencji pozwala na odliczenie jedynie odpisów amortyzacyjnych za lata 2022-2026.

Jakie koszty odliczą podatnicy?

Po wprowadzeniu ulgi na robotyzację podatnicy dokonujący inwestycji  w robotyzację swoich przedsiębiorstw będą mogli odliczyć 50% poniesionych wydatków.

W zamkniętym katalogu kosztów znalazły się:

 • koszty nabycia robotów przemysłowych/innych urządzeń;
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawny niezbędnych do procesu robotyzacji;
 • koszty nabycia usług szkoleniowych;
 • opłaty leasingowe na roboty przemysłowe.

Szczegółowy katalog kosztów

W projekcie ustawy jest mowa o „kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację”. Zgodnie z proponowanymi przepisami, zalicza się do nich:

1. Koszty nabycia fabrycznie nowych:

 • robotów przemysłowych,
 • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
 • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
 • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
 • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych.

2. Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;
 • opłaty ustalone w umowie leasingu dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.
Poleć ten artykuł:

Polecamy