Unijne ułatwienia w odprawie celnej transportowanych towarów

Unijne ułatwienia w odprawie celnej transportowanych towarów

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, przyjęły zmianę do rozporządzenia Komisji Europejskiej (EWG nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r.) tworzącego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/93 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (dokument TAXUD 1409/2006).

Znowelizowane rozporządzenie wykonawcze wprowadza nowe regulacje w zakresie wydawania pozwoleń i funkcjonowania krajowych procedur uproszczonych zarówno w formie zgłoszenia uproszczonego jak i procedury w miejscu. Ustanawia również instytucję pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej – SASP.

Zgodnie z przepisami zmiany rozporządzenia, warunki i kryteria udzielania krajowych

pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej, jak również pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej będą takie same. Należy przy tym zaznaczyć, iż w znacznym zakresie pokrywają się one z warunkami i kryteriami udzielania świadectw AEO!

 

Zmiany w procedurach

Przedstawiamy najważniejsze zmiany w zakresie procedur uproszczonych, które wprowadza nowelizacja rozporządzenia wykonawczego:

1. Jednolity w całej Unii Europejskiej wzór wniosku i pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, który stanowi załącznik 67 do rozporządzenia, o którym mowa.

2. Możliwość uzyskania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej również w formie przedstawicielstwa bezpośredniego.

3. Wymogi i kryteria przy wydawaniu pozwoleń:

a) pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego udziela się w przypadku spełnienia warunków i kryteriów określonych w art. 14h z wyjątkiem ust. 1 lit. c), w art. 14i lit d), e), g) oraz w art. 14j Rozporządzenia Wykonawczego.

b) pozwolenia na stosowanie procedury w miejscu udziela się w przypadku:

  • spełnienia warunków i kryteriów określonych w art. 14 h z wyjątkiem ust. 1 lit. c),
  • wart. 14i oraz w art. 14j Rozporządzenia Wykonawczego.

Należy zaznaczyć, iż sprawdzanie spełnienia przez wnioskodawcę warunków i kryteriów odbywać się będzie na tych samych zasadach, co w przypadku wnioskowania o status AEO. Oznacza, że wydanie pozwolenia będzie uzależnione od przeprowadzenia szczegółowego audytu u wnioskodawcy, w zakresie:

  • właściwego przestrzegania wymogów celnych,
  • systemu zarządzania ewidencjami handlowymi pozwalającymi na odpowiednie kontrole celne,
  • wypłacalności finansowej.

 

Ponowna ocena pozwoleń

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada świadectwo AEO uproszczenia celne lub uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona – wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej następować będzie po ustaleniu sposobu wymiany niezbędnych informacji między wnioskodawcą i zezwalającym organem celnym.

4. Zmiana Rozporządzenia Wykonawczego wprowadza również szczegółowe regulacje w zakresie trybu postępowania przy zawieszaniu lub cofaniu pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.

5. Zgodnie z art. 2 przedmiotowej zmiany rozporządzenia do dnia 1 stycznia 2012 r. organy celne zobowiązane są do dokonania ponownej oceny pozwoleń udzielonych przed 1 stycznia 2009 r. i do wydania nowych pozwoleń zgodnych z przepisami zmienionego rozporządzenia. W związku z powyższym, z uwagi na dużą liczbę firm posiadających pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, począwszy od 2009 r. organy celne, na podstawie specjalnie przygotowanych w tym celu harmonogramów, będą wszczynać w poszczególnych firmach postępowania mające na celu sprawdzenie spełniania nowych warunków i kryteriów. Należy zaznaczyć, iż osoby posiadające pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej wydane przed 1 stycznia 2009 r. powinny sprawdzić, czy spełniają lub są w stanie spełnić nowe warunki i kryteria oraz ewentualnie niezwłocznie podjąć stosowne działania dostosowawcze w tym kierunku. Począwszy od 2009 r. należy liczyć się bowiem z faktem, iż organ celny będzie zmuszony cofnąć pozwolenie wydane na bazie starych przepisów, jeżeli w trakcie wszczętego postępowania audytowego stwierdzi, że osoba upoważniona nie spełnia nowych warunków i kryteriów.

 

Pojedyncze Pozwolenie

Zmiana przepisów rozporządzenia wykonawczego wprowadza również instytucję pojedynczego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, która pozwala podmiotom gospodarczym na uzyskanie w jednym z państw członkowskich pozwolenia obejmującego wszystkie transakcje importowe lub eksportowe dokonywane w procedurze uproszczonej na obszarze innych uczestniczących w realizacji pozwolenia państw członkowskich. Pozwala to przedsiębiorcom na scentralizowanie księgowości i płatności należności celnych dla wszystkich transakcji w jednym państwie członkowskim wydającym pozwolenie, choć fizyczne przedstawienie towarów odbywać się będzie w innym państwie członkowskim.

Poleć ten artykuł:

Polecamy