Wrześniowe odbicie w produkcji

Wrześniowe odbicie w produkcji

O blisko 9 procent wzrosła produkcja przemysłowa we wrześniu 2021. Wynik dzisiejszego odczytu GUS był pozytywnym zaskoczeniem, ale analitycy oczekują, że problemy z dostawami surowców w końcu wyhamują nasze fabryki. Producenci mocno podwyższają swoje ceny – po raz pierwszy w tym wieku wzrost przekroczył 10%.

We wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 8,8% w porównaniu z wrześniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z sierpniem br. wzrosła o 11,0%. W okresie styczeń – wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 15,5% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 3,2%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 8,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9% wyższym w porównaniu z sierpniem br.

Źródło: GUS

W większości głównych grupowań przemysłowych we wrześniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr związanych z energią zwiększyła się o 14,0%, dóbr zaopatrzeniowych – o 13,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 5,7%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 4,8%. Nieznacznie zmniejszyła się produkcja dóbr inwestycyjnych – o 0,8%.

Według wstępnych danych we wrześniu br., w stosunku do września ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 22,1%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 21,0%, papieru i wyrobów z papieru – o 18,7%, wyrobów z metali – o 16,6%, maszyn i urządzeń – o 15,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 14,9%, metali – o 14,4%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 13,2%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 12,3%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku, wystąpił w 3 działach, w tym w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 17,3%.

W porównaniu z sierpniem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) we wrześniu br. odnotowano w 30 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 39,2%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 33,6%, w produkcji urządzeń elektrycznych – o 26,6%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 24,9%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 18,6%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 15,2%, mebli – o 13,2%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem br., wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji napojów – o 14,7%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 1,8%.

Poleć ten artykuł:

Polecamy