Wyniki UPS w IV kwartale 2011 roku

Wyniki UPS w IV kwartale 2011 roku

UPS podał wyniki z IV kw. 2011 roku. Całkowite przychody firmy zwiększyły się o 6% do poziomu 14,2 mld USD, zaś skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 17% do ponad 2 mld USD.

Pod koniec stycznia firma przeszła w rachunkowości emerytalnej na metodologię wyceny do wartości rynkowej. W wyniku przyjęcia nowej metody (w IV kw. 2011 r.) i zastosowania jej wstecz nastąpiła konieczność uwzględnienia opłat po opodatkowaniu za 2011 i 2010 rok w wysokości odpowiednio 527 mln USD i 75 mln USD. Ponadto w tym samym okresie ubiegłego roku UPS odnotowało zysk netto w wysokości 32 mln USD ze sprzedaży jednostek biznesowych nie związanych z podstawową działalnością w segmencie łańcucha dostaw i spedycji.  W IV kwartale UPS zrealizował dostawę 1,13 mld przesyłek (wzrost o 3,6% w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku). Skorygowana marża operacyjna wzrosła o 140 punktów bazowych do 14,3%. W oparciu o sprawozdania marża operacyjna wyniosła 8,4%. Przejście z metodologii rachunkowości emerytalnej na wycenę do wartości rynkowej poprawiło skorygowane wyniki za IV kwartał 2011 r. o 0,03 USD i obniżyło skorygowane wyniki za IV kwartał 2010 r. o 0,02 USD. W roku zakończonym 31 grudnia UPS wygenerował przepływy pieniężne w wysokości ponad 5 mld USD po uwzględnieniu wydatków kapitałowych w wysokości 2 mld USD oraz składek emerytalnych w wysokości 1,4 mld USD. UPS dokonało odkupu 38,7 mln akcji za kwotę ok. 2,7 mld USD oraz wypłaciło dywidendy o łącznej wartości 2,0 mld USD (wzrost o 10,6% na akcję). W IV kwartale średnia dzienna liczba przesyłek wzrosła o 3,8% dzięki intensywnej działalności w dziedzinie zakupów internetowych. Liczba przesyłek drogowych wzrosła o 3,5%, zaś przesyłek typu Deferred o 12,3%, z kolei liczba przesyłek w ramach usługi UPS Next Day Air® nieznacznie spadła. Przychody na przesyłkę wzrosły o 3,4% dzięki wyższym stawkom bazowym oraz dopłatom paliwowym, zrównoważonym z kolei przez niższą przeciętną wagę przesyłki oraz zmiany w mieszance klientów i produktów.

Przychody w sektorze przesyłek międzynarodowych wyniosły 3,15 mld USD i wzrosły o 3,5%. Wielkość eksportu za IV kwartał wzrosła o 4,5%, przekraczając po raz pierwszy w historii UPS 1 mln przesyłek dziennie. Motorem tego wzrostu był eksport do Europy oraz silny wzrost wewnątrzregionalny w Azji. Przychody na przesyłkę wzrosły o 2%, zaś po uwzględnieniu różnic kursowych wzrost ten wyniósł 3,9%. Skorygowana marża operacyjna w IV kw. była po raz kolejny najwyższa w branży i wyniosła 16,0% (spadek o 140 punktów bazowych w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku). Głównymi czynnikami spadku marży były słabszy sektor przesyłek z Azji do USA oraz zmiany kursów walut. W oparciu o sprawozdania zysk operacyjny wyniósł 334 mln USD, zaś marża operacyjna wyniosła 10,6% w wyniku skorygowania do wartości rynkowej rachunkowości emerytalnej.

W stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku skorygowany zysk operacyjny za IV kwartał wzrósł o 11% do 199 mln USD przy wzroście przychodów o 2,1%. Skorygowana marża operacyjna w tym segmencie wzrosła o 70 punktów bazowych do 8,5%.

– W 2012 roku spodziewamy się różnych poziomów wzrostu gospodarczego na świecie przy umiarkowanej poprawie sytuacji w USA. Jednak oczekujemy, że będzie to kolejny rok wysokich zysków – powiedział Kurt Kuehn, dyrektor finansowy UPS. -Według naszych prognoz, zysk na akcję rozwodnioną powinien wynieść 4,75-5,00 USD, co oznaczałoby wzrost o 9-15% w stosunku do skorygowanych wyników za 2011 roku.

Poleć ten artykuł:

Polecamy