Zapaść w produkcji przemysłowej
Kwietniowe dane GUS na temat produkcji przemysłowej przyniosły wyniki dużo gorsze od najczarniejszych prognoz. Ekonomiści oczekiwali, że produkcja w miesiącu gdy przymusowo stanął szereg zakładów, spadnie o ok 10 proc. w skali roku. Tymczasem spadek był ponad dwukrotnie wyższy!

GUS podał, że W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 24,6% w porównaniu z kwietniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 9,2%, natomiast w porównaniu z marcem br. spadła o 25,5%. W okresie styczeń – kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,6% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,8%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 24,7% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 20,8% niższym w porównaniu z marcem br.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w kwietniu br. odnotowano spadek produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych spadła o 50,9%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 47,8%, dóbr zaopatrzeniowych – o 18,2%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 15,1%, a dóbr związanych z energią – o 10,6%.

Według wstępnych danych w kwietniu br., w stosunku do kwietnia ub. roku, spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 78,9%, maszyn i urządzeń – o 34,0%, urządzeń elektrycznych – o 28,1%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 25,9%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 23,2%, metali – o 20,0%, wyrobów z metali – o 18,6%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 17,7%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 14,8%, przy czym w porównaniu z marcem br. w tym dziale obserwowany był spadek o 37,2%.

W uzupełnieniu do standardowej miesięcznej sprawozdawczości, respondenci GUS wykazujący w kwietniu br. w porównaniu do miesiąca poprzedniego znaczące spadki lub wzrosty wybranych kategorii badanych zmiennych, poproszeni zostali o dobrowolne przekazanie dodatkowej informacji na temat przyczyn tych zmian, w tym przyczyn związanych z COVID-19. Jako uzasadnienia spadku produkcji sprzedanej, część respondentów wskazywała spadek liczby zamówień w związku z COVID-19 (przede wszystkim w produkcji wyrobów z metali, wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz w produkcji mebli). Innymi przyczynami wskazywanymi częściej przez respondentów były: zmiana wymiaru etatów pracowników oraz przebywanie pracowników „na postojowym” (głównie w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz produkcji mebli). W przypadku raportowania wzrostu produkcji sprzedanej, nieliczne podmioty wskazywały jako przyczynę wzrost liczby zamówień związany z COVID-19, m.in. w produkcji odzieży, chemikaliów i wyrobów chemicznych, niemniej jednak nie przełożyły się one na wyniki uzyskane na poziomie agregatów, w których odnotowano spadki.

Poleć ten artykuł:

Polecamy