Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który z jakichś względów zamierza zlikwidować swoją działalność gospodarczą nie musi tego robić, gdyż może skorzystać z przepisów Ustawy Prawo przedsiębiorców[1] przewidujących zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo przedsiębiorców uprawnienie do zawieszenia działalności gospodarczej przysługuje przedsiębiorcy, który nie zatrudnia pracowników. Ponadto zawiesić działalność może przedsiębiorca, który zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim.

Jeśli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej, to może ją zawiesić w jednej lub kilku takich spółkach. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej spółki cywilnej wymagane jest złożenie wniosku przez wszystkich wspólników.

Jak to zrobić?

W celu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG konieczne jest złożenie stosownego wniosku do CEIDG. Wniosek można złożyć na dwa sposoby:

Jeśli złożysz wniosek przez Internet i nie podpiszesz go, to będzie konieczna wizyta w urzędzie miasta lub gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia twojej tożsamości.

Okres zawieszenia

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony lub określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku lub do dnia podanego we wniosku o wznowienie działalności gospodarczej.

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy podczas zawieszenia

W czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca może wykonywać wszelkie czynności, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Przede wszystkim może przyjmować należności oraz zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Przedsiębiorca ma także prawo do osiągania przychodów finansowych z czynności sprzed zawieszenia działalności.

Pomimo zawieszenia działalności, przedsiębiorca musi uregulować swoje zobowiązania. Podlega wszystkim obowiązkom wynikającym z przepisów prawa.

Jeśli zawiesisz działalność gospodarczą to masz prawo i obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych, administracyjnych i innych, które są z nią związane.

Ubezpieczenie społeczne

Zanim zdecydujesz się na zawieszenie działalności gospodarczej to musisz rozważyć także kwestie dotyczące ubezpieczenia społecznego.

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się z ustaniem obowiązku ubezpieczeń społecznych na podstawie  art. 36a ust. 1 i 2 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych[2].

Co to oznacza w praktyce? Z dniem zawieszenia działalności gospodarczej przestajesz obowiązkowo opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, a co za tym idzie tracisz prawo do świadczeń. Dotyczy to w szczególności ubezpieczenia zdrowotnego, wypadkowego, urlopu macierzyńskiego i innych świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych. Istnieje jednak możliwość dobrowolnego opłacania składek ZUS.

[1] Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.).

Poleć ten artykuł:

Polecamy