Zielone zmiany w UE

Zielone zmiany w UE

Unia Europejska coraz bardziej koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i dąży do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Obowiązek raportowania śladu węglowego od 1 stycznia 2024 ma objąć również branżę transportową i logistyczną. To wyzwanie, ale też wielka szansa dla firm.

Nowe regulacje wymagają raportowania śladu węglowego przez jednostki zaufania publicznego, takie jak spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń i fundusze inwestycyjne, które mają powyżej 500 pracowników. Obowiązek ten będzie stopniowo rozszerzany na inne firmy w kolejnych latach: w 2025 roku dla firm zatrudniających powyżej 250 pracowników i w 2027 roku dla małych oraz średnich przedsiębiorstw notowanych na giełdzie, zatrudniających powyżej 10 pracowników. Oznacza, to że już teraz większe przedsiębiorstwa w sektorze transportu i logistyki będą musiały zbierać, analizować i raportować dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych związanych z ich działalnością.

Konsekwencje dla branży transportowej i logistycznej

Nowe regulacje obejmują szereg innych obszarów, takich jak zużycie wody, zarządzanie odpadami, prawa pracownicze, równość płci, bezpieczeństwo pracy oraz skutki biznesowe dla lokalnych społeczności i środowiska. Firmy transportowe będą musiały monitorować i raportować swoje działania w tych obszarach, aby zapewnić zgodność z nowymi przepisami. Będzie to wymagać wdrożenia nowych procedur i systemów, które umożliwią gromadzenie danych, monitorowanie wskaźników wydajności i sporządzanie regularnych raportów. Należy zaznaczyć, że dyrektywa wprowadza również zobowiązania dla firm transportowych poprzez łańcuch dostaw. Oczekuje się, że informacje dotyczące śladu węglowego będą solidne, przejrzyste i dokładne, opierając się na rzeczywistych danych pochodzących z łańcucha wartości, a nie tylko na benchmarkach. W związku z tym, firmy będą musiały bezpośrednio pozyskiwać te dane od dostawców.

Firmy, chcąc pozostać konkurencyjnymi,  powinny inwestować w nowe technologie i rozwiązania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. Będzie to wymagało modernizacji floty pojazdów i wdrażania ekologicznych alternatyw, takich jak pojazdy elektryczne czy paliwa niskoemisyjne, a także zastosowania bardziej efektywnych procesów logistycznych. Właściciele przedsiębiorstw będą musieli uwzględnić koszty związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych w swoich strategiach biznesowych. Wprowadzanie tych zmian nie wiąże się jednak tylko z wyzwaniami, ale również otwiera możliwości zdobycia nowych kontrahentów oraz ekspansji na rynku.

Korzyści z adaptacji do nowych regulacji

Wprowadzenie bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju może prowadzić do restrukturyzacji branży transportowej i logistycznej. Firmy będą musiały dokonać przeglądu swoich procesów, działań i modeli biznesowych, by zminimalizować negatywny wpływ na środowisko i społeczność. Może to prowadzić do zmiany priorytetów, zwiększenia efektywności energetycznej, optymalizacji tras transportu, wykorzystania multimodalnych rozwiązań transportowych i promowania współpracy między różnymi podmiotami w celu zwiększenia efektywności całego łańcucha dostaw.

Nowe regulacje dotyczące śladu węglowego stanowią okazję dla branży transportowej i logistycznej do zwiększenia transparentności i wiarygodności, ale także na zwiększenie konkurencyjności na wymagającym rynku. Przez raportowanie i ujawnianie informacji dotyczących działań proekologicznych i społecznych, firmy mogą budować zaufanie zarówno wśród klientów, jak i inwestorów. Konsumentom będzie łatwiej dokonywać świadomych wyborów, a inwestorom – ocenić ryzyko związane z działalnością danej firmy. Poszukiwanie nowych rozwiązań będzie także stymulować rozwój innowacji: pojazdów elektrycznych, autonomicznych systemów transportowych, inteligentnych sieci logistycznych i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Firmy transportowe i logistyczne, które zrealizują cele związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych, mogą również zyskać reputację lidera w branży i zdobyć przewagę konkurencyjną na arenie międzynarodowej. Wzrost społecznej i politycznej presji na rzecz ochrony środowiska stwarza możliwość ekspansji na rynki zagraniczne dla firm, które są pionierami w dziedzinie zrównoważonego transportu i logistyki.

Wyzwania w procesie adaptacji

Wprowadzenie nowych regulacji UE dotyczących zrównoważonego rozwoju nie jest jednak pozbawione wyzwań. Firmy transportowe i logistyczne będą musiały stawić czoła różnym trudnościom w procesie adaptacji. Wraz z coraz większym zainteresowaniem tej branży pojazdami elektrycznymi, jednym z najważniejszych wyzwań będzie zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do obsługi floty pojazdów zasilanych energią elektryczną lub innymi źródłami energii. Niezbędne będzie rozbudowanie sieci ładowarek dla pojazdów elektrycznych oraz stworzenie efektywnych systemów logistycznych, które uwzględnią ograniczenia dotyczące emisji.

Kontrola i monitorowanie emisji gazów cieplarnianych oraz zbieranie odpowiednich danych mogą być skomplikowane i kosztowne. Obecnie istnieje jednak wiele rozwiązań, które ułatwiają zarządzanie śladem węglowym oraz innymi czynnikami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Jedną z najbardziej opłacalnych form jest korzystanie z platform, takich jak Envirly, które umożliwiają efektywne monitorowanie i kontrolę emisji oraz innych czynników zrównoważonego rozwoju gromadzenie danych oraz zarządzanie nimi. Dzięki takim rozwiązaniom przedsiębiorstwa mogą skutecznie zmniejszać swoje oddziaływanie na środowisko i podejmować świadome decyzje w zakresie zrównoważonego rozwoju. Korzyści płynące z wdrażania zrównoważonych praktyk, w postaci oszczędności kosztów, zwiększenia konkurencyjności i zdobycia nowych rynków, mogą przeważyć nad wyzwaniami.

Perspektywy dla branży transportowej i logistycznej

Nowe regulacje UE dotyczące raportowania śladu węglowego będą miały znaczący wpływ na branżę transportową i logistyczną. Firmy będą musiały dostosować się do wymogów dotyczących raportowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz wprowadzić zrównoważone praktyki zarządzania. Mimo że wiąże się to z pewnymi trudnościami i kosztami, wdrażanie tych regulacji może przynieść wiele korzyści, takich jak wzrost konkurencyjności, innowacje technologiczne, wsparcie finansowe oraz budowanie pozytywnego wizerunku wśród klientów i inwestorów. Branża transportowa i logistyczna będzie odgrywać istotną rolę w przekształcaniu się w kierunku zrównoważonej gospodarki, przyczyniając się do ochrony środowiska i tworzenia ,,zielonej’’ przyszłości.

Poleć ten artykuł:

Polecamy