70 proc. produktów nie spełnia norm UE

70 proc. produktów nie spełnia norm UE

Komisja Europejska opublikowała wyniki prac organów nadzoru rynku z całej Europy w ramach badań mających na celu zapewnienie dostępu do bezpiecznych produktów europejskim konsumentom. W ramach badań przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach zweryfikowano bezpieczeństwo zróżnicowanych produktów w 7 kategoriach na podstawie odpowiednich norm europejskich.

W ramach programu CASP 2020 przetestowano łącznie 686 próbek produktów w siedmiu kategoriach:

  • zabawki dla dzieci
  • domowy sprzęt do zabawy na świeżym powietrzu
  • gniazdka i śpiwory niemowlęce
  • kable
  • małe kuchenne urządzenia grzewcze
  • biżuteria (szczególną uwagę zwrócono na sprzedaż online biżuterii, która może zawierać niebezpieczne metale)
  • foteliki samochodowe

Aż 70% spośród 507 produktów z 6 kategorii poddanych testom w ramach CASP 2020 nie spełnia norm unijnych. Pozostałe 179 testowanych produktów to biżuteria gdzie 37% próbek nie spełniało wymagań. Należy pamiętać, że niespełnienie wymagań może wynikać z wielu powodów i nie musi oznaczać poważnego zagrożenia.

Podobnie jak w ubiegłym roku artykuły dziecięce stanowią najliczniejszą grupę wśród testowanych produktów.

Spośród 220 przebadanych zabawek (balony, farby do malowania palcami, zabawki do ściskania) 16% przekroczyło wartości graniczne określone w normie EN 71-12:2013 dotyczącej nitrozoamin oraz substancji zdolnych do ich tworzenia (należą do rakotwórczych związków chemicznych i mogą stanowić niebezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli występują w zabawkach przeznaczonych dla małych dzieci). Przekroczenie dopuszczalnych wartości stwierdzono w przypadku ośmiu przebadanych próbek balonów. Zaledwie 24% wszystkich próbek spełniało wymogi dotyczące etykietowania oraz stosownych ostrzeżeń. Odsetek balonów niespełniających norm dotyczących składu chemicznego (33%) był znacznie wyższy niż w przypadku farb do malowania palcami (9%) i zabawek do ściskania (3%).

Wraz z upowszechnieniem się e-handlu organy nadzoru rynku uznały, że warto przyjrzeć się wyzwaniom związanym ze sprawowaniem nadzoru nad rynkiem internetowym oraz bezpieczeństwem znajdujących się na nim produktów. Dlatego poszczególne projekty realizowane w ramach CASP Online 2020 obejmowały skoordynowane działania w zakresie:

  • obecności niebezpiecznych metali w biżuterii;
  • nadzoru rynku internetowego;
  • kampanii informacyjnej adresowanej do podmiotów gospodarczych / konsumentów.

Celem programu skoordynowanych działań na rzecz bezpieczeństwa produktów (Coordinated Activity on the Safety of Products, CASP) jest wspieranie organów krajowych w ich misji ochrony europejskiego konsumenta, w szczególności poprzez zapewnienie, że na rynek trafiają wyłącznie bezpieczne produkty. Komisja Europejska wraz z organami krajowymi odpowiedzialnymi za nadzór rynku w krajach UE/EOG wspólnie działają na rzecz osiągnięcia tego celu. Program stwarza również organom nadzoru rynku z różnych państw możliwość wymiany pomysłów i najlepszych praktyk, by mogły wypracować wspólne podejście i techniki z zakresu monitorowania rynku. Ostatecznie wszystkie te działania przyczyniają się do sprawnego wycofywania ze sklepów niebezpiecznych produktów.

Komisja Europejska sfinansowała i nadzorowała sposób przeprowadzenia niezbędnych badań oraz dopilnowała, by odbyły się one w optymalnych warunkach w certyfikowanych laboratoriach.

Następnie Komisja podaje wyniki do wiadomości publicznej za pośrednictwem europejskich stowarzyszeń konsumentów i innych zainteresowanych stron. W ramach CASP 2020 powstają również kampanie i towarzyszące im wydarzenia kierowane do grup docelowych, których celem jest zwiększanie świadomości na temat bezpieczeństwa produktów wśród podmiotów gospodarczych i konsumentów.

Poleć ten artykuł:

Polecamy