70 % tańsze szkolenie?

70 % tańsze szkolenie?

Istnieje możliwość tańszego przeprowadzenia szkoleń doskonalenia jazdy dla pracowników. Jak to zrobić? Poprosić o dotację Unię Europejską. Procedura nie jest łatwa, ale jej pozytywny finał może spowodować zaoszczędzenie aż 70% potencjalnych kosztów wydanych na zajęcia. 

O

 

O celowości szkolenia pracowników w kierunku podnoszenia bezpieczeństwa jazdy samochodem nie trzeba już właściwie nikogo przekonywać. Rozwój sieci szkół doskonalenia techniki prowadzenia auta w całym kraju oraz względne ustabilizowanie się jakości szkolenia oferowanego przez większość ośrodków szkoleniowych, w jakimś stopniu ułatwia przedsiębiorcom podjęcie właściwej decyzji, co do wyboru typu szkolenia i szkoły. Dużym problemem pozostaje nadal kwestia ceny zajęć. To kryterium nadal stanowi podstawę decyzji – wysłać pracowników na szkolenie czy nie?

 

Szerokie wsparcie

Fleet managerowie często rozgrzeszają się: Co z tego, że chcę przeszkolić pracowników jak nie mam na to pieniędzy? W dobie kryzysu gospodarczego, cięcia budżetów, szukania oszczędności ten problem stanie się jeszcze poważniejszy. Warto jednak wziąć pod uwagę jeden oczywisty fakt: Polska od kilku lat jest członkiem Unii Europejskiej, wspierającej finansowo różne projekty, również w przypadku szkoleń jazdy. Kto może się ubiegać o takie dofinansowanie?

W latach 2007-2013 przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie szkoleń dla swoich pracowników w ramach jednego z dwóch działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działania 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”. To dotacja na przedsięwzięcia ponadregionalne, wspierające nowe rozwiązania między innymi w zakresie organizacji pracy, form jej świadczenia, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, społecznej odpowiedzialności biznesu.

Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Ten typ dotacji dotyczy ogólnych i specjalistycznych szkoleń oraz doradztwa związanego ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie między innymi zarządzania, identyfikacji potrzeb w obrębie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie szkoleń dla swoich pracowników mogą liczyć na wsparcie finansowe obejmujące między innymi:

–          wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie,

–          podróże służbowe przedsiębiorców oraz pracowników oddelegowanych na zajęcia,

–          materiały szkoleniowe,

–          wynajem pomieszczeń lub sprzętu związany bezpośrednio z realizacją szkolenia,

–          pokrycie kosztów egzaminów,

–          zakwaterowanie i wyżywienie uczestników.

 

Program ponadregionalny

Dofinansowanie w wysokości 70% wartości szkolenia (dla średnich przedsiębiorstw) w formie dotacji przekazywane jest organizatorowi zajęć. Pozostałe 30% pokrywa osoba, która zgłosiła się na szkolenie, w czym oczywiście dział finansowy firmy może, a raczej powinien partycypować.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany w latach 2007-2013 wprowadza jedną zasadniczą zmianę. W poprzednich programach pomocowych, uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie były jedynie firmy szkoleniowe, przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, organy prowadzące szkoły lub inne placówki działające w systemie oświaty, szkoły wyższe, jednostki naukowe oraz inne osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność gospodarczą w zakresie szkoleń. Tak więc to na szkołach spoczywał obowiązek ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych tak, aby móc zaoferować swoim klientom możliwość skorzystania z tego typu ulgi.

Obecnie ten wymóg został rozszerzony do możliwości ubiegania się o dofinansowanie danego projektu szkoleniowego przez samych przedsiębiorców. Istnieje jednak wymóg spełnienia kryterium „ponadregionalności”. Co on oznacza? Projekty realizowane w ramach poddziałania 2.1.1 mają charakter ogólnopolski i ponadregionalny. Zaklasyfikowane zostały według następujących typów:

1. Ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm. Projekt musi mieć charakter ponadregionalny, czyli beneficjent (przedsiębiorstwo) ma struktury organizacyjne (przedstawicielstwa, filie, oddziały) w co najmniej dwóch województwach, a uczestnicy szkoleń wykonują pracę w ramach struktur organizacyjnych, znajdujących się w co najmniej dwóch województwach.

2. Ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw. Projekt ma charakter ogólnopolski, co oznacza, że uczestnicy muszą pochodzić z co najmniej pięciu województw, a realizacja szkoleń musi się odbywać w co najmniej pięciu województwach. Spełnienie tego kryterium jest szczególnie trudne, bowiem niełatwo byłoby znaleźć jednostkę szkoleniową dysponującą ośrodkami w minimum regionach.

 

Kto ma złożyć wniosek?

Jest kilka rozwiązań. Przedsiębiorca, który korzysta z usług danej szkoły, mógłby stworzyć wraz z nią wspólny projekt, odpowiadający zarówno kryterium oceny wniosków, jak i wymaganiom danej firmy.Wnioskodawcą może być podmiot zlecający szkolenie wybranej akademii jazdy, lub sama szkoła w oparciu o projekt szkoleniowy ustalony z danym przedsiębiorcą. Jest to możliwe szczególnie w przypadku dużych firm, szkolących się w trybie długofalowym i posiadających rozbudowana flotę aut.

Często większe podmioty wybierają typy szkoleń niepełnowartościowych, opartych głównie na krótkich zajęciach teoretycznych w formie wykładu. Przyczyna jest prozaiczna. Duża liczba pracowników generuje odpowiednio wysokie koszty szkolenia. Dzięki programom dofinansowania szkoleń można rozwiązać ten problem.

Niestety, aby osiągnąć sukces trzeba przejść bardzo żmudną i usianą administracyjno-formalnymi pułapkami drogę. Kolejnym kryterium, z którym należy się zmierzyć jest kondycja finansowa niezbędna do płynnej realizacji projektu przy maksymalnym okresie realizacji wynoszącym dwa lata. Tutaj zdecydowanie lepiej, gdy role wnioskodawcy przejmuje przedsiębiorca. Nie wszystkie szkoły doskonalenia jazdy być może, będą mogły sprostać wymaganiom

 

Skomplikowane procedury

Przyznawanie dotacji na szkolenia pracowników przedsiębiorstw odbywa się jedynie w trybie konkursowym. Złożone wnioski najpierw poddawane są ocenie formalnej. Aby podanie pozytywnie przeszło ten etap oceny, musi spełniać ściśle określone kryteria. Warto skorzystać z usług firmy doradczej zajmującej się przygotowaniem wniosków. Poprawne pod względem formalnym dokumenty trafiają do oceny merytorycznej, gdzie oceniane są między innymi:

–          uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,

–          wybór grupy docelowej i sposób rekrutacji uczestników,

–          rezultaty projektu,

–          potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem,

–          budżet projektu – prawidłowość jego sporządzenia oraz niezbędność, racjonalność i efektywność wydatków.

Za tymi z pozoru klarownymi i racjonalnymi kryteriami kryje się jednak największa przeszkoda. Jest nią człowiek. Podejmując decyzję musi on znać realia szkoleniowe tak niszowej działalności, jaką stanowi doskonalenie jazdy samochodem, zdawać sobie sprawę ze skali potrzeb przedsiębiorstw, które chcą z tego typu szkoleń skorzystać. Tu nie wystarczy slogan, że na polskich drogach dochodzi do wielu wypadków, często ze skutkiem śmiertelnym.

W ocenie merytorycznej często mylnie interpretowane są znane od dawna problemy. Czy samochód służbowy jest narzędziem pracy? Czy szkolenia tego typu podnoszą kwalifikacje pracownika? Z obserwacji projektów, które dostały do tej pory dotacje, wszystkie dotyczą transportu samochodowego ciężkiego. Szkolenia te w dużej części polegają na wykładaniu teorii na sali wykładowej. A co z tysiącami kierowców aut osobowych? Bo przecież jedną z głównych dyrektyw Unii Europejskiej jest podniesienie bezpieczeństwa drogowego na terenie państw członkowskich.

Niestety, nieznajomość tematu i realiów organizacji praktycznych szkoleń doskonalenia jazdy skazuje często wnioski o dofinansowanie tego typu szkoleń na niepowodzenie. To jednak tylko czarny scenariusz, który nie musi się spełnić, więc warto próbować.

 

 

 

Poleć ten artykuł:

Polecamy