Badania i rozwój w dużych firmach

Badania i rozwój w dużych firmach

ArcelorMittal Poland, Celsa „Huta Ostrowiec” i Grupa Azoty to liderzy w realizacji projektów badawczo-rozwojowych w Polsce. Coraz więcej dużych przedsiębiorstw prowadzi takie prace nad nowymi technologiami i korzysta z programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – wynika z raportu przygotowanego przez Centrum na temat finansowania działalności B+R w dużych firmach i ich potencjału do angażowania się w projekty B+R w przyszłej unijnej perspektywie finansowej.

Rozwój działalności badawczo-rozwojowej jest kluczową aktywnością prowadzącą do wzrostu innowacyjności gospodarki. Duże przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 249 osób) odgrywają znaczną rolę w gospodarce, między innymi dzięki większej efektywności wynikającej ze skali działania. Pomimo tego, że stanowią ok. 0,2% populacji wszystkich przedsiębiorstw, to w 2020 roku odpowiadały za ok. 19% zatrudnienia w gospodarce narodowej (3,2 mln osób). Około 80% przedsiębiorstw dużych notuje zysk netto, 67% z nich jest eksporterami. Ponadto ta grupa podmiotów ma znaczący udział w nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw.

Duże przedsiębiorstwa pełnią także istotną rolę w ponoszeniu nakładów na B+R. Stanowią one ok. 17% przedsiębiorstw grupy ponoszącej nakłady, ale odpowiadają za 66% wartości środków przedsiębiorstw. Udział ten w ostatnich latach stopniowo rósł, co pokazuje rosnącą rolę dużych przedsiębiorstw w poprawie wskaźników GERD i BERD. Na uwagę zasługuje niski (choć silnie wzrastający) stopień finansowania prac B+R ze środków instytucji publicznych, w tym NCBR – 9,1%.

Porównanie liczby dużych przedsiębiorstw aktywnych badawczo (zgodnie z danymi GUS: 951) z ich ogólną liczbą (zgodnie z danymi GUS: 3 660 przedsiębiorstw z grupy podmiotów niefinansowych) wskazuje, że w 2019 roku około 25% z nich ponosiło nakłady na badania i rozwój. Udział ten w badaniu innowacyjności firm za lata 2017–2019 wyniósł natomiast 38%, co może wskazywać, że część z przedsiębiorstw jest aktywna badawczo „z przerwami”

Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na wyniki dużych przedsiębiorstw. Skala tego wpływu była jednak ograniczona. Statystyki związane z dużymi przedsiębiorstwami w 2020 roku uległy tylko nieznacznemu pogorszeniu. Wpływ pandemii na statystyki B+R będzie możliwy do zaobserwowania dopiero pod koniec b.r., kiedy zostaną opublikowane dane GUS.

Duże firmy cechują się także wysokim stopniem innowacyjności. 64% dużych przedsiębiorstw (objętych badaniem GUS) w latach 2017–2019  było aktywnych innowacyjnie, a 61% wprowadzało innowacje produktowe lub organizacyjne. Nie przekłada się to wprost na aktywność badawczą (38% podmiotów ponosi nakłady na B+R), co pokazuję lukę, którą może wypełnić NCBR, zachęcając te przedsiębiorstwa do realizacji projektów B+R.

Badanie GUS dotyczące działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w latach 2017–2019 wskazuje też, że przedsiębiorstwa duże odpowiadają za znaczny udział uzyskiwanych praw ochrony własności przemysłowej w przedsiębiorstwach. W badaniu GUS szczególna dominacja jest widoczna jeśli chodzi o patenty uzyskiwane poza granicami Polski (69% ogółu patentów w badaniu). Jednak po ochronę występuje tylko niewielka część dużych podmiotów.

2.5 tys. wniosków

Ponad 2,5 tysiąca wniosków o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych złożonych przez 1120 przedsiębiorstw, 811 przyznanych grantów dla 544 firm – to bilans udziału dużych firm w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z lat 2015 – maj 2021.

Za duże firmy uważa się takie, które zatrudniają co najmniej 250 osób. Według danych GUS jest ich w Polsce ponad 3600 (z wyłączeniem sektora finansowego). Zainteresowanie takich przedsiębiorstw ofertą Centrum z roku na rok systematycznie rośnie. W 2020 roku w porównaniu z rokiem 2015 liczba wniosków składanych przez duże przedsiębiorstwa wzrosła o 87 proc. A znaczna część przedsiębiorstw, które wykazują, że ponoszą nakłady na B+R (951 przedsiębiorstw wg danych GUS z 2019 r.) skutecznie stara się o fundusze na badania z NCBR.

Firmy chętnie realizują przede wszystkim prace rozwojowe, głównie z nauk ścisłych i przyrodniczych (w tym nauk chemicznych), inżynieryjnych i technicznych. Najczęściej składają wnioski w programach NCBR finansowanych z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, takich jak Szybka Ścieżka (blisko 1500 wniosków). Biorą także udział w innych programach współfinansowanych z funduszy unijnych i krajowych: „Projektach aplikacyjnych”, „Regionalnych Agendach Naukowo-Badawczych, programach DEMONSTRATOR, BIOSTRATEG, PBSE, INNOMOTO, INNOSTAL, INNOCHEM, Ścieżka dla Mazowsza. Od 2015 roku duże firmy pozyskały granty na łączną kwotę blisko 7 mld zł.

– Duże przedsiębiorstwa chętnie realizują projekty kosztochłonne, strategiczne, które rozwiązują ważne problemy. Efektem udziału w programach NCBR jest wprowadzanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologii i przez to zwiększanie konkurencyjności firm na rynku krajowym i międzynarodowym. Sukces w projektach badawczo-rozwojowych może się więc przełożyć na sukces firmy  – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Dlatego nasze programy przygotowujemy tak, aby dawały firmom możliwość wypracowywania rozwiązań odpowiadających na ważne globalne wyzwania, takie jak gospodarka niskoemisyjna, transformacja cyfrowa, wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji – dodaje dyrektor Centrum.

Przemysłowi liderzy badań i rozwoju

Najczęściej beneficjentami programów NCBR są firmy z branż: metalurgicznej, chemicznej, energetycznej, hutniczej, motoryzacyjnej oraz ICT. Pierwsze trzy miejsca pod względem liczby realizowanych w latach 2015 – maj 2021 projektów zajmują: ArcelorMittal Poland S.A. (18 projektów); Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. (9 projektów) oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.; Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (po 8 projektów).

– Stal jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju. Turbiny wiatrowe, panele fotowoltaiczne, koleje dużych prędkości – to rozwiązania, bez których zmniejszanie śladu węglowego nie będzie możliwe. Doceniamy możliwości realizowania projektów badawczo-rozwojowych, jakie niesie za sobą współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki nim, stawiając na nowoczesne metody i technologie, opracowujemy nowe gatunki stali, a także ograniczamy wpływ naszej działalności na środowisko naturalne – mówi Sanjay Samaddar, prezes zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

Z kolei dr inż. Krzysztof Grzybowski, menedżer innowacji Grupy Celsa stwierdza, że jednym z filarów strategii Grupy Celsa jest innowacyjność: – Prowadzenie prac badawczo rozwojowych w naszej firmie umożliwia wytworzenie nowoczesnych produktów dzięki innowacyjnym, często autorskim technologiom. Istotną korzyścią dla przedsiębiorstwa jest optymalizacja produkcji i procesów wewnętrznych, dzięki którym możemy być konkurencyjni na rynku, atrakcyjni dla naszych klientów oraz przyjaźni dla środowiska – mówi dr inż. Grzybowski i dodaje: – Realizowanie projektów B+R to nie jest dla konkurencyjnego przedsiębiorstwa wybór, ale konieczność. Badania umożliwiają nam realizację naszych zamierzeń oraz nadążanie za zmianami technologicznymi i gospodarczymi. Wsparcie NCBR w zakresie prowadzenia badań pozwala firmie na ograniczenie ryzyka biznesowego, które jest stałym elementem prac B+R. Dzięki temu wsparciu jesteśmy skłonni ryzykować więcej, aby uzyskać lepsze rezultaty naszej działalności.

Prace badawczo-rozwojowe są też ważnym obszarem działalności Grupy Azoty. – W Grupie Azoty nieustannie stawiamy na innowacje i rozumiemy ich ogromne znaczenie dla naszej branży. Przywiązujemy bardzo dużo uwagi zarówno do rozwoju własnego zaplecza R&D&I, jak również do ścisłej współpracy z zewnętrznymi instytutami i jednostkami badawczymi.  Współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju stwarza nam dodatkowe możliwości na wdrażanie rozwiązań, które na późniejszym etapie podnoszą naszą konkurencyjność – mówi dr Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.

W pierwszej piątce beneficjentów NCBR znalazły się też firmy: General Electric Company Polska Sp. z o. o. – 7 projektów; Solaris Bus & Coach S.A., Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., TAURON Dystrybucja S.A., Techland Sp. z o.o., TAURON Wytwarzanie S.A., PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna  – po 6 projektów.

Strategie finansowania B+R

12,6 mld zł z 19 mld zł, czyli 66 proc. nakładów wewnętrznych na B+R w sektorze przedsiębiorstw ponoszą duże podmioty (wg danych GUS za 2019 r.). Znaczna ich część pozyskuje granty z NCBR. Skuteczniej o nie starają się firmy, które współpracują z uczelniami lub instytutami naukowymi i badawczymi, działają na rynkach międzynarodowych (eksport towarów) oraz posiadają działy B+R w swoich strukturach. Strategie aplikowania oraz finansowania B+R są różne, bo też grupa dużych przedsiębiorstwa nie jest jednorodna.

Duże przedsiębiorstwa najczęściej wnioskują do NCBR samodzielnie. Jeżeli jednak nawiązują partnerstwa, to zazwyczaj w roli lidera projektu niż konsorcjanta. Granty z NCBR (z środków krajowych i unijnych) stanowią dla dużych przedsiębiorstw dodatkowe źródło finansowania ich działalności B+R (wg danych GUS środki publiczne stanowiły w 2019 roku 9 proc. nakładów). Zdecydowana większość nakładów pochodzi ze środków własnych (83 proc.). Innowacyjne firmy posiadają więc zasoby finansowe i profesjonalną kadrę, by samodzielnie realizować projekty badawczo-rozwojowe. 34 proc. aktywnych badawczo dużych przedsiębiorstw ma własną aparaturę badawczą. Zatrudniają one 70 tys. kadry B+R.

Skraca się średni czas trwania projektów dużych przedsiębiorstw. Między 2015 a 2021 rokiem realizacja projektu skróciła się o ponad 30%. Może to świadczyć o tym, że przedsiębiorstwa odchodzą od realizacji dłużej trwających projektów w NCBR, zaspokajając swoje potrzeby bieżące krótszymi projektami. Na przykładzie tzw. Szybkiej Ścieżki obserwujemy spadek średniego czasu trwania projektów (z 36 do 27 miesięcy) w latach 2018–2021 przy jednoczesnym rokrocznym wzroście liczby składanych wniosków w tym konkursie. Ponadto obowiązek wdrożenia sprawia, że firmy nauczone doświadczeniem, decydują się na realizację projektów mniej złożonych, prostszych i możliwych do wdrożenia do działalności w krótszym czasie.

Jednocześnie duże przedsiębiorstwa chętniej realizują projekty kosztochłonne, najczęściej w programach strategicznych. Istotne jest ukierunkowanie tego typu programów na rozwiązywanie ważnych, kompleksowych problemów przez zaangażowanie dużych przedsiębiorstw z potencjalnie dużą zdolnością wdrożeniową. Realizacja projektów kompleksowych w nowej perspektywie (łączenie kilku komponentów: finansowania prac B+R, finansowania zakupów inwestycyjnych) powinna zachęcić duże firmy do aplikowania. W szczególności komponent inwestycyjny może stanowić odpowiedź na zapotrzebowanie dużych przedsiębiorstw.

Przyszła unijna perspektywa finansowa

Raport NCBR „Finansowanie działalności B+R w dużych firmach i potencjał absorpcji w kolejnej perspektywie finansowej” pokazuje, że firmy, które w ostatnich latach coraz chętniej realizowały projekty B+R, będą nadal zainteresowane działalnością w tym obszarze. – Chcemy, aby w kolejnych latach programy Centrum działały stymulująco na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przez firmy i nadal ją wspierały. Realizacja innowacyjnych projektów w przyszłej unijnej perspektywie finansowej jest dla przedsiębiorstw dużą szansą na rozwój – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR. – Prowadzenie innowacyjnych badań i wdrażanie ich wyników w produkcji otwiera przed przedsiębiorcami nowe możliwości poprawy efektywności działania i ekspansji rynkowej. To także droga do nawiązywania zagranicznych partnerstw i udziału w międzynarodowych konsorcjach badawczych w największym unijnym programie badań i innowacji Horyzont Europa – dodaje dyrektor Centrum.

Poleć ten artykuł:

Polecamy