CSR: ambitne cele ID Logistics

CSR: ambitne cele ID Logistics

ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, przedstawił założenia strategii CSR, zobowiązania i plan działań do 2030 roku. Wśród celów znalazło się zmniejszenie wypadkowości w pracy o 40 proc. do 2027 r., czy redukcja śladu węglowego o 40 proc. do 2030 r., z wyłączeniem rekompensat.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics, komentuje: – ID Logistics od początku działalności kieruje się zasadami odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. To podejście zyskało nowy impuls w 2021 roku, wraz z włączeniem działu CSR do Komitetu Wykonawczego. Zawsze byliśmy przekonani, że nasz wzrost nie może być realizowany z pominięciem naszych wartości i dbałości o środowisko. Dziś idziemy jeszcze dalej, stawiając ambitne i wymierne cele CSR, nasza Grupa przyłącza się do najlepszych standardów na rynku logistyki kontraktowej.

Strategia CSR, przedstawiona przez Grupę ID Logistics, opiera się na 3 filarach obejmujących społeczne, środowiskowe i socjalne aspekty jej działalności.
• Społeczny: promocja awansu społecznego, integracji oraz zmniejszenie wypadkowości o 40 proc. w 2027 r, w porównaniu do 2018 r.
Operator dąży do wspierania awansu społecznego pracowników, promując inkluzywną kulturę organizacyjną, szczególnie w obszarach takich jak integracja osób z niepełnosprawnością i różnorodność. Chce być wzorem w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z najważniejszych celów jest zobowiązanie do zmniejszenia o 40 proc. wskaźników wypadkowości do 2027 r. (pracownicy stali i tymczasowi). W tym celu stawia na szkolenia wewnętrzne, pomiar i kontrolę dedykowanych wskaźników oraz wdrażanie rozwiązań opracowanych przez zespoły ds. innowacji.
• Środowisko: zmniejszenie zużycia energii, ilości odpadów i śladu węglowego w magazynach o 40 proc. do 2030 r. w porównaniu z 2018 r.
Grupa wdraża proaktywną politykę ukierunkowaną na zmniejszenie zużycia energii i ilości odpadów oraz redukcję śladu węglowego z działalności logistycznej o 40 proc. do 2030 r., z wyłączeniem rekompensat. Każdy dyrektor magazynu może zidentyfikować i porównać z innymi magazynami czynniki ograniczające emisje. ID Logistics zmniejszy zużycie energii w zależności od energochłonności magazynów i będzie dążyć do dekarbonizacji miksu energetycznego. Niskoemisyjne rozwiązania proponowane są też klientom podczas przetargów lub odnawiania umów.
• Społeczeństwo: zaangażowanie w lokalne inicjatywy
Grupa promuje także realizację projektów społecznych w oparciu o swoje wartości – przedsiębiorczość i wsparcie. To podejście doprowadziło już do m.in. utworzenia w Brazylii organizacji pozarządowej (IDEBRA) wspierającej potrzeby edukacyjne młodzieży w fawelach (dzielnicach biedy), we Francji nawiązania partnerstwa ze stowarzyszeniem Culture et Diversité umożliwiającym dostęp do sztuki i kultury młodym ludziom z trudnych środowisk czy podpisania umowy z AGEFIPH, która ma promować integrację pracowników z niepełnosprawnościami w magazynach. Tego typu projekty będą realizowane w sposób zdecentralizowany we wszystkich krajach, gdzie ID Logistics prowadzi działalność.

Za realizację strategii CSR odpowiada Dział CSR w oparciu o raportowanie i dedykowane wskaźniki, pod nadzorem Komitetu Wykonawczego. Od 2022 r. cele CSR będą brane pod uwagę w wyznaczaniu celów dla kadry zarządzającej z uwzględnieniem wyzwań dla każdej funkcji w organizacji.
– ID Logistics w Polsce w pełni wpisuje się w określoną przez Grupę strategię CSR. Zarządzając nowoczesnymi i energooszczędnymi centrami logistycznymi, dbamy o zrównoważone korzystanie z energii i wody. Szukamy sposobów na ograniczanie ilości odpadów oraz rozwiązań, które optymalizują użycie opakowań jednorazowych. Edukujemy współpracowników w zakresie proekologicznych, prozdrowotnych i prospołecznych postaw. Wspólnie bierzemy też aktywny udział w realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnych w miejscach, gdzie prowadzimy magazyny. Określenie konkretnych i mierzalnych celów strategii CSR, umożliwi nam jeszcze skuteczniejszą realizację jej założeń i przejrzysty sposób nadzorowania efektów naszej pracy – zapowiada Agata Głąbińska, CSR Manager, ID Logistics Polska.

(ID Logistics)

Poleć ten artykuł:

Polecamy