Nowy Jedwabny Szlak – Bariery i cele polskiego środowiska logistycznego

Nowy Jedwabny Szlak – Bariery i cele polskiego środowiska logistycznego

Nowy Jedwabny Szlak to głośny temat w środowisku logistycznym. Nic dziwnego, gdyż realizacja tak ambitnego projektu jest wydarzeniem bezprecedensowym dla współczesnego świata. Za stwierdzeniem tym przemawiają już same założenia Nowego Jedwabnego Szlaku, który swoim zasięgiem objąć ma około 60% światowej populacji oraz generować aż 55% światowego PKB.

Kluczowe pytania polskiego środowiska logistycznego powinny więc dotyczyć roli Polski w tej inicjatywie. Czy poza doskonałym położeniem geograficznym oraz stosunkowo dobrym i zorganizowanym zapleczem firm branży TSL posiadamy jakieś inne atuty, które mogą pomóc nam w aktywnym udziale w tej inicjatywie? Jakie bariery mogą w znaczny sposób uniemożliwić nam dalszy rozwój? I w końcu – jakie działania należy podjąć, aby wykorzystać nasze atuty oraz zminimalizować słabe strony? Odpowiedzią na te pytania jest projekt Kolej na Polskę̨, którego głównym celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska polskiego środowiska logistycznego oraz stanie się silnym partnerem do negocjacji i współpracy z innymi stronami tej inicjatywy.

Jednym z pierwszych kroków inicjatywy Kolej na Polskę było zdefiniowanie potrzeb i celów oraz szans i zagrożeń dla naszego krajowego środowiska logistycznego w zakresie partycypacji w Nowym Jedwabnym Szlaku. Stworzono więc ankietę, która powinna udzielić odpowiedzi na postawione pytania.

Ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące potencjalnych celów  projektu oraz barier, które w znacznym stopniu mogą ograniczyć rolę Polski w Nowym Jedwabnym Szlaku.  Odpowiedzi opierały się na skali jakościowej, gdzie dla każdej kategorii odpowiedzi ankietowani określali jej istotność. Następnie dokonana została konwersja odpowiedzi jakościowych na dane ilościowe, zgodnie z następującą gradacją:

 •        bardzo mało istotna – 1,
 •         mało istotna – 2,
 •         istotna – 3,
 •         bardzo istotna – 4.

Tak przygotowane dane pozwoliły na określenie poziomu istotności danej kategorii barier oraz celów projektu. Wartość współczynnika istotności obliczona została na podstawie średniej ważonej uzyskanych odpowiedzi (zgodnie z przedstawioną powyżej gradacją) i zawiera się w przedziale od 1 do 4 (im wartość wyższa tym większa istotność).

Rysunek 1 przedstawia istotność poszczególnych kategorii barier związanych z polskim udziałem w Nowym Jedwabnym Szlaku.

A

niewystarczająca infrastruktura kolejowa, przeładunkowa i portowa

B

pasywne podejście administracji państwowej do Nowego Jedwabnego Szlaku

C

większe zaangażowanie krajów sąsiednich w walce o kluczowych inwestycje i strumienie towarów

D

skomplikowane przepisy prawa i niewystarczające udogodnienia celne i podatkowe

E

niedostateczne kompetencje własnych pracowników do współpracy z chińskimi podmiotami

F

różnice w kulturze biznesowej

G

obawa przedsiębiorstw wobec siły negocjacyjnej chińskich podmiotów

Rysunek 1.

Rysunek 1. Polska na Nowym Jedwabnym Szlaku – bariery i ich istotność

Źródło: opracowanie własne

.

Aktuariusze mieli również możliwość wskazania innych barier, które ich zdaniem w znacznym stopniu wpływają na pozycję polskiego sektora logistycznego w projekcie Nowego Jedwabnego Szlaku. Wśród nich najczęściej pojawiały się:

 •          brak wspólnego głosu i skoordynowanych działań ze strony polskiego środowiska logistycznego wspartego poparciem rządu, co osłabia pozycję Polski wobec partnera chińskiego,
 •        niewystarczająca umiejętność zarządzania/koordynowania projektami i procesami, szczególnie w ujęciu makroskopowym (dotyczy zarówno sektora publicznego jak i prywatnego),
 •     niedostateczne i nieskoordynowane wyposażenie polskich kolejowych przejść granicznych co uniemożliwia dywersyfikację potoków towarów,
 •     nieznajomość rynku chińskiego oraz specyfiki prowadzenia biznesu wśród kadry zarządzającej,
 •          duże rozproszenie sektora TSL.

Rysunek 2 przedstawia istotność poszczególnych propozycji celów projektu Kolej na Polskę.

A

wspieranie działań legislacyjnych i poprawa procesów operacyjnych na linii sektora prywatnego i sektora publicznego warunkujących współpracę z Chinami (import, eksport, transfer, inwestycje)

B

wspieranie i koordynowanie działań skierowanych na rozwój infrastruktury logistyczno- magazynowej (huby logistyczne)

C

zapewnienie dostępu do informacji o Nowym Jedwabnym Szlaku i o szansach dla przedsiębiorstw w Polsce (działania badawcze/ analityczne, Think-Tank)

D

lobbing (głos sektora prywatnego w relacjach ze stroną rządową)

E

zwiększenie integracji środowiska logistycznego (networking, kooperacja wewnętrzna)

F

promowanie przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie Kolej na Polskę wśród podmiotów chińskich

G

promocja działań projektu Kolej na Polskę w mediach branżowych

.

Rysunek 2. Kolej na Polskę – cele i ich istotność

Źródło: opracowanie własne

Aktuariusze, podobnie jak w poprzednim pytaniu, mieli możliwość wskazania innych celów, które ich organizacja chciałaby osiągnąć w ramach inicjatywy Kolei na Polskę. Wśród nich najczęściej pojawiały się:

 •      zapewnienie właściwego poziomu koordynacji  szeroko zakrojonego programu inwestycji w infrastrukturę,
 •   budowanie świadomości wśród wszystkich uczestników procesu o korzyściach płynących z rozwiązań intermodalnych,
 •      dostęp do bazy firm współpracujących z chińskimi partnerami w branży logistycznej, przegląd i analiza rynku logistycznego po stronie chińskiej.

Przeprowadzone badanie w jasny sposób pokazuje wyzwania, jakie stoją przed Polską w związku z partycypacją w Nowym Jedwabnym Szlaku. Zdefiniowano również cele polskiego środowiska logistycznego. Konieczne jest więc podjęcie zintegrowanych działań, związanych z utworzeniem silnego podmiotu koordynującego oraz lobbującego interesy polskich podmiotów zaangażowanych bądź zainteresowanych udziałem w projekcie Nowego Jedwabnego Szlaku. Nie czekajmy i wykorzystajmy naszą dywidendę geograficzną! Kolej na Polskę – Kolej na nas!

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową: https://psml.pl/programy/kolej-na-polske/

Poleć ten artykuł:

Polecamy