Pomoc ZUS dla przedsiębiorców

Pomoc ZUS dla przedsiębiorców

Z niniejszego artykułu dowiecie się jakie rozwiązania dla przedsiębiorców przewiduje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sytuacjach kryzysowych. Ze względu na pogorszenie się stanu gospodarki przewidziano pomoc z ZUS dla przedsiębiorców, z której można skorzystać nie tylko w czasie epidemii.
Komu przysługuje zwolnienie?

W związku z wybuchem epidemii koronawirusa w Polsce, Sejm przyjął ustawę o zwalczaniu COVID-19[1], która podlegała dalszym nowelizacjom. Jednym z jej elementów jest zwolnienie przedsiębiorców z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Zwolnienie to obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych i na ubezpieczenia zdrowotne.

Zwolnienie przysługuje zarówno jednoosobowym przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników jak i mikroprzedsiębiorcom[2], którzy na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób. Większe przedsiębiorstwa również mogą liczyć na wsparcie, albowiem nowelizacja „Tarczy antykryzysowej” przewiduje możliwość częściowego zwolnienia z opłacenia składek ZUS firmy, które do ubezpieczeń zgłosiły od 10 do 49 ubezpieczonych.

Na jakich warunkach przysługuje zwolnienie?

Konieczne jest, aby osoba ubiegająca się o zwolnienie z opłacania składek ZUS była zgłoszona jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 roku. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opłacająca składki wyłącznie za siebie otrzyma wyżej wskazaną pomoc, jeśli w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osiągnęła przychód niższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto (15.681 zł).

Trzeba pamiętać, że przychód to nie dochód (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu). Przykładowo, jeśli wystawisz klientom faktury na 18.000 zł to niezależnie od poniesionych kosztów uzyskania przychodu i dochodu nie kwalifikujesz się do uzyskania pomocy z ZUS. Ważne jest, że wyżej opisanej pomocy z ZUS nie otrzymają także przedsiębiorcy, którzy osiągnęli roczne obroty netto w wysokości ponad 2 milionów Euro.

Jak uzyskać wsparcie?

Pamiętaj, że zwolnienie ze składek ZUS nie odbiera prawa do świadczeń. Okres zwolnienia będzie uwzględniony w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej i przyszłej emerytury. Składki ZUS będą pokryte z budżetu państwa. Jeśli chcesz zostać zwolniony z płacenia składek, to złóż do ZUS wniosek na formularzu RDZ. Wniosek możesz złożyć drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w placówce ZUS zostawiając go w skrzynce na dokumenty. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca 2020 roku. ZUS poinformuje o ewentualnych wątpliwościach i rozstrzygnięciu wniosku. Pamiętaj, że od decyzji odmawiającej zwolnienie ze składek ZUS możesz złożyć odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne możliwości

Z pomocy ZUS można skorzystać nie tylko w czasie epidemii. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych[3] przewiduje dwa rodzaje pomocy. Na wniosek płatnika ZUS może odroczyć termin płatności należności z tytułu składek albo rozłożyć ją na raty. Następuje to na podstawie umowy pomiędzy płatnikiem składek (dłużnikiem) a ZUS. Od składek rozłożonych na raty nie nalicza się odsetek za zwłokę. Taki wniosek powinien być dobrze uzasadniony i poparty dowodami, albowiem musimy przekonać ZUS, że potrzebna jest nam pomoc.

[1] Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

[2] art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).

[3] Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.).

Poleć ten artykuł:

Polecamy